İngilis dili

Online Conversation Club by Language Mag

Əziz istifadəçilərimiz! Hər birinizin Novruz bayramını təbrik edirəm və sizə bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Language Mag komandası ilə birlikdə…

Conjunctions

Conjunctions are used to express a connection between words. The most familiar conjunctions are and, but, and or: Paul and…

Ingiliscə Emosiyalar

Language Mag olaraq bu gün sizlərə yeni siyahı təqdim edirik. Bu siyahıda siz İngilis dilində və müvafiq olaraq həm rus…

Would you like to yoxsa … ?

Would you like … ? = Do you want … ? Biz "Would you like … ?" ifadəsini kiməsə nəsə…

Prepositions

Prepositions cannot be distinguished by any formal features. A list of prepositions will illustrate this point: across, after, at, before,…

Wh- Adverbs and Sentence Adverbs

A special subclass of adverbs includes a set of words beginning with wh- prix maca viagra naturel. The most common…

Additives, Exclusives, and Particularizers

Additives "add" two or more items together, emphasizing that they are all to be considered equal: Lynn's prewar success had…

Circumstantial Adverbs

Many adverbs convey information about the manner, time, or place of an event or action. MANNER adverbs tell us how…

Azərbaycan dili

Sözün başlanğıc forması

Sözün qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi sözün başlanğıc forması adlanır.…

Şəkilçilərin yazılışı

Dilimizdə dörd cür, iki cür və bir cür yazılan şəkilçilər…

Leksik və qrammatik şəkilçilər

Bəzi şəkilçilər kökə qoşulduqda sözün yalnız forması dəyişir, mənası isə…

Morfemika. Sözün tərkibi

Dil haqqında elmin sözün tərkibini (quruluşunu) öyrənən bölməsi morfemika (yunanca…

Eyniköklü sözlər

Eyni kökdən əmələ gələn sözlər eyniköklü sözlər adlanır. Məsələn, ək-əkin-əkinçi,…

Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı

Söz yaradıcılığının mühüm vasitələrindən biri də bir neçə sözün birləşərək…

Sözlərin quruluşca növləri

Dilimizdəki sözlər quruluşuna görə üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb.…

Söz yaradıcılığının əsas vasitələri

Sözyaradıcılığı dil haqqında elmin bir bölməsidir. Burada sözlərin hansı üsul…

Leksik təhlil

Leksik təhlil aparılarkən aşağıdakılar göstərilir: Sözün leksik mənası; Həqiqi və…

Frazeoloji birləşmələr

Dilimizdə iki cür söz birləşməsi mövcuddur: sərbəst söz birləşməsi, sabit…

Dialekt (şivə) sözləri

Dialekt sözləri yalnız bəzi rayon və kəndlərdə yaşayanların işlətdiyi sözlərdir.…

Terminlər

Müxtəlif elm sahələrinə aid olan peşə və ixtisas sözlərinə terminlər…

Sualınızı bizə ünvanlayın

Azərbaycan, İngilis və Rus dillərinin qrammatikası sizi narahat edir? O zaman bizim sual-cavab səhifəmiz sizin xidmətinizdədir. İstədiyiniz sualı saytımızda ünvanlayın, biz sizə kömək edək.

Son yazılar

Ölü dillər hansılardır?

Sivilizasiyanın yaranması dövründə insanlar məlumat mübadiləsini şifahi nitq vasitəsi ilə həyata keçirirdilər. Daha sonra isə yazı…

Online Conversation Club by Language Mag

Əziz istifadəçilərimiz! Hər birinizin Novruz bayramını təbrik edirəm və sizə bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Language…

Sözün başlanğıc forması

Sözün qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi sözün başlanğıc forması adlanır. Sözün başlanğıc forması onun leksik mənasını…

Şəkilçilərin yazılışı

Dilimizdə dörd cür, iki cür və bir cür yazılan şəkilçilər vardır. Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində…

Conjunctions

Conjunctions are used to express a connection between words. The most familiar conjunctions are and, but,…

Leksik və qrammatik şəkilçilər

Bəzi şəkilçilər kökə qoşulduqda sözün yalnız forması dəyişir, mənası isə dəyişmir. Belə şəkilçilər sözdəyişdirici və yaqrammatik…

Morfemika. Sözün tərkibi

Dil haqqında elmin sözün tərkibini (quruluşunu) öyrənən bölməsi morfemika (yunanca morfe - forma deməkdir) adlanır. Dilin…

Eyniköklü sözlər

Eyni kökdən əmələ gələn sözlər eyniköklü sözlər adlanır. Məsələn, ək-əkin-əkinçi, su-suçu-sulamaq-sulu, bağ- bağça-bağban-bağçı-bağlıq-bağsız-bağçı, kəs(mək)-kəskin- kəsik-kəsici və…

Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi və yazılışı

Söz yaradıcılığının mühüm vasitələrindən biri də bir neçə sözün birləşərək yeni mənalı mürəkkəb sözlər əmələ gətirməsidir.…

Sözlərin quruluşca növləri

Dilimizdəki sözlər quruluşuna görə üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə sözlər bir kökdən ibarət olur,…

Söz yaradıcılığının əsas vasitələri

Sözyaradıcılığı dil haqqında elmin bir bölməsidir. Burada sözlərin hansı üsul və vasitələrlə yaranması öyrənilir. Dilimizdə söz…

Leksik təhlil

Leksik təhlil aparılarkən aşağıdakılar göstərilir: Sözün leksik mənası; Həqiqi və məcazi mənada işlənməsi; Sözün çoxmənalı və…

Frazeoloji birləşmələr

Dilimizdə iki cür söz birləşməsi mövcuddur: sərbəst söz birləşməsi, sabit söz birləşməsi. Sabit söz birləşməsinə frazeoloji…

Dialekt (şivə) sözləri

Dialekt sözləri yalnız bəzi rayon və kəndlərdə yaşayanların işlətdiyi sözlərdir. Məsələn: hancarı (necə), nimdər (döşəkcə), əppək…

Terminlər

Müxtəlif elm sahələrinə aid olan peşə və ixtisas sözlərinə terminlər deyilir. Bir qayda olaraq, bu sözlər…

Yeni sözlər (neologizmlər)

Cəmiyyətin inkişafı nəticəsində bəzi məfhumların və onları bildirən sözlərin köhnəlib aradan çıxdığı kimi bir sıra yeni…