Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı(regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. məsələn : listen;  listen + ed =listened Qaydasız fellər isə nisbətən çətin yolla düzəlir. Belə ki, onlar kökdən dəyişir. Başqa sözlə Подробнее