Übung #1

Felin düzgün sonluqlarını tapın: 1. Ich sprech… Französisch. 2. Wir lern… Englisch. 3. Er arbeit… am Morgen. 4. Ihr mach… Fehler. 5. Der Lehrer prüf… die Hausaufgabe. 6. Der Student übersetz… richtig. 7. Die Studenten schreib… gut. 8. Das Mädchen Подробнее

Dərs 10.2 – Dativ və akkusativ önlükləri

LEKTION 10.2 – Dativ und Akkusativ Präpositionen Dativ və Akkusativ önlüklər deyərkən elə önlüklər başa düşülür ki, onlar bəzi hallarda ismin özündən sonra Dativ halda, bəzi hallarda isə Akkusativ hallarda olmasını tələb edirlər. İndi isə gəlin bu “bəzi halları”, yəni eyni bir önlüyün nə vaxt Dativ, nə vaxt isə Akkusativ tələb etdiyini araşdıraq: Подробнее

Dərs 10.1 – Akkusativ önlüklər

LEKTION 10.1 – Präpositionen mit Akkusativ Biz 10-cu dərsdə önlükləri onların tələb etdikləri hallara uyğun olaraq 4 qrupa böldük. Bu gün biz yalnız Akkusativ halı tələb edən önlüklərin öyrənilməsi ilə məşğul olacağıq. Misal olaraq aşağıdakı önlükləri göstərə bilərik: für – 1. üçün 2. lehinə Подробнее

Dərs 10 – Önlüklər

LEKTİON 10 –  die Präposition Azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində rus, ingilis və sair dillərdə olduğu kimi “önlüklər” mövcuddur. “Önlüklər” isimlərin önündə yazılır, bundan sonra artikl lazım olan halda, daha sonra isə ismin özü gəlir. “Önlük” sözü də məhz buradan yaranır. “Önlüklər” mütləq özlərindən sonra müəyyən 1 Подробнее

Dərs 9.1 – Sıra sayları

LEKTION 9 – Ordnungszahlwörter (Ordinalia) Alman dilində sıra sayları miqdar saylarından 2 qrup üzrə düzəlir: 1-ci GRUP: 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən 2-ci GRUP: 20-dən sonrakı olan rəqəmlərdən 1-DƏN 19-DƏKBu rəqəmlər arasında:1-ci, 3-cü və 8-ci sıra sayları müstəsna haldır. Bunları əzbərləmək lazımdır. Qalan 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən Подробнее

Dərs 9 – Saylar, Miqdar sayları

LEKTION 9 – Die Zahlen und Grundzahlwörter (Kardinalia) Alman diulində saylar azərbaycan dilində olduğu kimi iki qrupa bölünür: Miqdar sayları Sıra sayları Bundan başqa alman dilində sayların tarix forması da mövcuddur ki, burada xüsusi oxunma qaydaları istifadə edilir. Alman dilində də miqdar sayları “0” Подробнее

Dərs 8.3 – Təyin budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Beifügungssatz Təyin budaq cümləsi baş cümlənin təyini funksiyasını icra etməklə welcher? (hansı?) və ya was für ein? (nə cür?) sualına cavab verir andorre viagra. Təyin budaq cümləsi baş cümləyə əsasən: der, die, das, çox az halda isə welcher, welches, welche (hansı) nisbi əvəzlikləri ilə qoşulur. Подробнее

Dərs 8.2 – Zaman budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Temporalsatz Zaman budaq cümləsi wann? (nə vaxt?), wie oft? (как часто?), wie lange? (nə müddətə?), bis wann? (nə vaxta qədər?) seit wann? (nə vaxtdan?) suallarına cavab verir. Zaman budaq cümləsi aşağıdakı bağlayıcılarla baş cümləyə qoşulur: als – nə vaxt ki, – anda. -əndə (keçmişdə bir dəfə) falls – nə Подробнее