Siz buradasız
Prädikative Verwendung Des Adjektivs Alman Dili 

Prädikative Verwendung Des Adjektivs

Bei der prädikativen Verwendung des Adjektivs steht das Adjektiv hinter dem Nomen. In diesem Fall wird es nicht dekliniert. Es bleibt unverändert, weil das Adjektiv Teil des Prädikats ist. Dies ist immer der Fall, wenn das Adjektiv mit den Verben bleiben, sein oder werden benutzt wird. Er ist groß. Sie ist hübsch. Das Haus ist alt. Der Mann ist krank. … Er bleibt groß. Sie bleibt hübsch. Das Haus bleibt alt. Der Mann bleibt krank. … Er wird groß. Sie wird hübsch. Das Haus wird alt. Der Mann wird krank. … Folgende…

Ətraflı
Dərs 10.3 – Genitiv önlüklər Alman Dili 

Dərs 10.3 – Genitiv önlüklər

Genitiv hal tələb edən önlüklər sayca bir qədər daha çoxdur. Misal üçün: anstatt – Anstatt dass Sie mich fragen, wenden Sie sich lieber an einen Fachmann. trotz – Trotz aller Gefahr, müssen führen wir das Angefangene zu Ende führen. statt – Statt des Mantels nahm ich eine Jacke mit. während Während des Unterrichts erklärt der Lehrer die unbekannten Wörter. wegen Wegen der Kinder verzichten die Eltern manchmal auf ihre Unterhaltung. innerhalb İch arbeite innerhalb meiner Fachrichtung. İnnerhalb einer Woche habe ich alle Aufgaben gemacht. außerhalb Außerhalb der Stadt gibt es einen großen Park.Ich arbeite außerhalb meiner Fachrichtung. abseits – Abseits des Weges steht…

Ətraflı
Dərs 10.2 – Dativ və akkusativ önlükləri Alman Dili 

Dərs 10.2 – Dativ və akkusativ önlükləri

LEKTION 10.2 – Dativ und Akkusativ Präpositionen Dativ və Akkusativ önlüklər deyərkən elə önlüklər başa düşülür ki, onlar bəzi hallarda ismin özündən sonra Dativ halda, bəzi hallarda isə Akkusativ hallarda olmasını tələb edirlər. İndi isə gəlin bu “bəzi halları”, yəni eyni bir önlüyün nə vaxt Dativ, nə vaxt isə Akkusativ tələb etdiyini araşdıraq: Bunun üçün əvvəlcə Dativ və Akkusativ hallarını tələb edən önlüklərin siyahısını nəzərdən keçirək: harada?                    haraya? in an auf vor hinter unter über neben zwischen 1. içində 1.yanında/yaxınlığında 1. üstündə 1. qarşısında 1. arxasında 1. altına 1. üzərində 1. yanında 1. arasında 2. içinə 2.yanına/yaxınlığına 2. üstünə 2. qarşısına 2. arxasına 2. altında 2. üzərinə 2….

Ətraflı
Dərs 10.1 – Akkusativ önlüklər Alman Dili 

Dərs 10.1 – Akkusativ önlüklər

LEKTION 10.1 – Präpositionen mit Akkusativ Biz 10-cu dərsdə önlükləri onların tələb etdikləri hallara uyğun olaraq 4 qrupa böldük. Bu gün biz yalnız Akkusativ halı tələb edən önlüklərin öyrənilməsi ilə məşğul olacağıq. Misal olaraq aşağıdakı önlükləri göstərə bilərik: für – 1. üçün 2. lehinə gegen – əleyhinə um – 1. ətrafında 2. haqqında ohne – sız, -siz, -suz, -süz durch – 1. vasitəsi ilə 2. -dan, -dən, içərisindən, içərisi ilə entlang – (küçə)boyunca, (il) uzunu, boyu wider – əksinə, əleyhinə bis – qədər, dək, kimi Biz dedik ki, bu önlüklər özlərindən sonra yalnız Dativ halı tələb edirlər. Bu isə o deməkdir ki, isimlər…

Ətraflı
Dərs 10 – Önlüklər Alman Dili 

Dərs 10 – Önlüklər

LEKTİON 10 –  die Präposition Azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində rus, ingilis və sair dillərdə olduğu kimi “önlüklər” mövcuddur. “Önlüklər” isimlərin önündə yazılır, bundan sonra artikl lazım olan halda, daha sonra isə ismin özü gəlir. “Önlük” sözü də məhz buradan yaranır. “Önlüklər” mütləq özlərindən sonra müəyyən 1 hal, və ya eyni zamanda 2 hal tələb edirlər. Deməli, ismin önündə/əvvəlində önlük yazılırsa isim “Nominativ” /“Adlıq” halda ola bilməz. “Önlüklər” aşağıdakı halı və ya halları tələb edirlər. 1. Dativ 2. Akkusativ 3. Dativ və Akkusativ 4. Genitiv  Bu xüsusiyyətlərinə görə də önlüklərə 1. Dativ hal tələb edən 2. Akkusativ hal tələb edən 3. Dativ və Akkusativ hal tələb edən 4. Genitiv hal tələb edən önlüklər deyirlər İndi isə…

Ətraflı
Dərs 9.2 – Rəqəmlər tarix kimi Alman Dili 

Dərs 9.2 – Rəqəmlər tarix kimi

LEKTION 9.2 – Datum Miqdar və sıra saylarından fərqli olaraq tarixi rəqəmlərin oxunuşu bir qədər fərqlidir. Fikrimizi daha yaxşı başa düşmək üçün gəlin bir rəqəmə müraciət edək. Məsələn : 1871 İndi isə bu rəqəmi əvvəlcə miqdar sayı, sonra isə tarixi rəqəm kimi oxumağa çalışaq. miqdar sayı kimioxumaq üçün həmin rəqəmi 3 ayrı-ayrı hissələrə bölürük. 1/8/71 1-ci hissə :     1000,  almann dilində   eintausend    (bir min) 2-ci hissə :      800,   almann dilində   achthundert   (səkkiz yüz) 3-cü hissə :       71,   almann dilində   eindsiebzig    (yetmiş bir) Yəni həmin rəqəm belə oxunur: 1871 (eintausend achthundert einundsiebzig) tarix kimioxumaq üçün həmin rəqəmi 2…

Ətraflı
Dərs 9.1 – Sıra sayları Alman Dili 

Dərs 9.1 – Sıra sayları

LEKTION 9 – Ordnungszahlwörter (Ordinalia) Alman dilində sıra sayları miqdar saylarından 2 qrup üzrə düzəlir: 1-ci GRUP: 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən 2-ci GRUP: 20-dən sonrakı olan rəqəmlərdən 1-DƏN 19-DƏKBu rəqəmlər arasında:1-ci, 3-cü və 8-ci sıra sayları müstəsna haldır. Bunları əzbərləmək lazımdır. Qalan 1-dən 19-dək olan rəqəmlərdən isə çox sadə: Hərflərlə yazılarkən miqdar sayı + te sonluğu, rəqəmlə yazılarkən miqdar sayından sonra nöqtə qoyulması vasitəsi ilə düzəlir. Gəlin cədvələ baxaq: 1   eins 2   zwei 3    drei 4   vier 5   fünf 6   sechs 7    sieben 8    acht 9   neun 10   zehn 11   zwölf  12   zwölf  13   dreizehn 14   vierzehn 15   fünfzehn…

Ətraflı
Dərs 9 – Saylar, Miqdar sayları Alman Dili 

Dərs 9 – Saylar, Miqdar sayları

LEKTION 9 – Die Zahlen und Grundzahlwörter (Kardinalia) Alman diulində saylar azərbaycan dilində olduğu kimi iki qrupa bölünür: Miqdar sayları Sıra sayları Bundan başqa alman dilində sayların tarix forması da mövcuddur ki, burada xüsusi oxunma qaydaları istifadə edilir. Alman dilində də miqdar sayları “0” – dan “9”-a dək rəqəmlərin müxtəlif kombinasiyasından düzəlir. Aşağıdakı cədvələ diqqət yetirək: 10-dan 20-yədək olan rəqəmlər içərisində  11 və 12 rəqəmlərinin yazılışı və deyilişi xüsusi haldır. 13-dən başlayaraq 19 daxil rəgəmlərin düzəldilməsi isə 3-dən başlayaraq 9-a kimi təkliklə + zehn, yəni  on sözünün artırılması ilə düzəlir. 17 rəqəmini oxuyarkən və yazarkən diqqətli olun. Bu rəqəm siebenzehn deyil, siebzehn kimi yazılır və oxunur. 1   eins 2…

Ətraflı
Dərs 8.3 – Təyin budaq cümləsi Alman Dili 

Dərs 8.3 – Təyin budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Beifügungssatz Təyin budaq cümləsi baş cümlənin təyini funksiyasını icra etməklə welcher? (hansı?) və ya was für ein? (nə cür?) sualına cavab verir andorre viagra. Təyin budaq cümləsi baş cümləyə əsasən: der, die, das, çox az halda isə welcher, welches, welche (hansı) nisbi əvəzlikləri ilə qoşulur. Nisbi əvəzliklərin təkdə ( der, das, die və cəmdə die) hallanması: kişi cinsi Nom. der Gen. dessen Dat. dem Akk. den orta cins Nom. das Gen. dessen Dat. dem Akk. das qadın cins Nom. der Gen. dessen Dat. dem Akk. den cəmdə Nom. die Gen. deren Dat. denen Akk. die Nisbi əvəzliklərin təkdə…

Ətraflı
Dərs 8.2 – Zaman budaq cümləsi Alman Dili 

Dərs 8.2 – Zaman budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Temporalsatz Zaman budaq cümləsi wann? (nə vaxt?), wie oft? (как часто?), wie lange? (nə müddətə?), bis wann? (nə vaxta qədər?) seit wann? (nə vaxtdan?) suallarına cavab verir. Zaman budaq cümləsi aşağıdakı bağlayıcılarla baş cümləyə qoşulur: als – nə vaxt ki, – anda. -əndə (keçmişdə bir dəfə) falls – nə vaxt ki, – anda. -əndə (şərti-gələcək zaman bir dəfə) wenn – nə vaxt ki, hər dəfə (indiki və keçmiş zamanda təkrarlanan hərəkət) während – nə vaxt ki, (nə isə) edəndə nachdem – nədənsə sonra (bitmiş bir hərəkətdən sonra başlayan başlayan hərəkəti bildirir) bevor, ehe – əvvəlcə (nəyisə etməzdən əvvəl baş verən hərəkəti bildirir) bis –…

Ətraflı
Dərs 8.1 – Tərzi hərəkət budaq cümləsi Alman Dili 

Dərs 8.1 – Tərzi hərəkət budaq cümləsi

LEKTION 8.1 – Der Adverbialsatz Tərzi hərəkət budaq cümləsi (baş cümlədəki hərəkətin) wie? «necə?», auf welche Weise? «nə cür?, nə tərzdə?» qurtardığını bldirə suallardan birinə cavab verir. Baş cümləyə indem; dadurch, dass; wobei; ohne dass bağlayıcıları ilə qoşulur. indem – vasitəsiylə, nəticəsində (təsdiqləyici cümlələrdə) Er machte Fortschritte, indem er täglich trainierte. Hər gün məşqlər etmək nəticəsində o uğurlar qazandı. dadurch, dass – vasitəsiylə, nəticəsində (baş cümlədə “dadurch” korelyatı, budaq cümlədə isə “dass” bağlayıcısı işlədilir. Er fand eine Lösung dadurch, dass er das Problem von einem anderen Standpunkt zu betrachten versuchte. O, problemə başqa nöqteyi-nəzərdən baxmaq nəticəsində onun həllini…

Ətraflı
Translate »