Orfoqrafiya qaydaları

Bəzi qoşasaitli sözlərdə saitlərdən heç biri düşməsə də, uzanma baş verir: qiraət – qənaət- bəraət- şücaət Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçiləri əlavə edildikdə şəkilçidən əvvəl defis qoyulur:…

10 Bəyənmə 1 Şərh

Особые случаи употребления имен существительных во мн и ед числе. Родительный разделительный

Некоторые имена существительные употребляются в немецком языке только  во множественном числе, как это бывает и в русском языке: die Leute люди , die Ferien каникулы. Однако такое употребление не всегда…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Особый тип образования множественного числа. III IVтип образования мн. числа

III тип образования множественного числа. С помощью суффикса – er и умлаута корневых гласных a, u,o, au множественное число образуют в основном существительные среднего рода: das Dach – die Dächer,…

7 Bəyənmə Şərh yoxdur

II тип образования множественного числа

С помощью суффикса –(е) n и без умлаута множественное число образуют: Большинство существительных женского рода: die Frau женщина  – die Frauen, die Frage вопрос – die Fragen, die Antwort ответ…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Множественное число имен существительных

Большинство немецких существительных образует множественное число с помощью суффиксов образуют множественное число с помощью суффиксов, которые отличают эту форму от формы единственного числа. Иногда прибавление суффикса сопровождается умлаутом корневого гласного…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

Склонение имен существительных

В немецком языке  различаются три типа склонения существительных: сильное, слабое и женское. При склонение большинства имен существительных изменяется только артикль или замещающее его слово, т.к падежных окончаний у немецких существительных…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Употребление – неопределенного артикля. Отсутствие артикля.

Неопределенный артикль употребляется только в единственном числе. Он используется: Перед существительными, обозначающими предмет, о котором говорится в первый раз и который является новым, неизвестным в данной ситуации: Ich lese eine…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

İşgüzar sənədlərin dili.Sənəd dilində rəsmi və qeyri-rəsmi ifadələr. Fərdi üslub.Fərdi üslub nədir?

İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır, ayrı-ayrı vətəndaşlar aid olur. İşgüzar sənədlərə ərizə, tərcümeyi – hal,bildiriş, elan, arayış, protokol, izahat, reklam, etiket, akt, vəkalətnamə və s. aiddir. İşgüzar sənədlər hamı…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Rəsmi sənədlərin dili

Dövlət, hökumət təşkilatlarının tərib etdiyi və xüsusi qaydada təsdiq olunan sənədlər rəsmi sənədlər adlanır. Rəsmi sənədlərə konstitusiya, qanun, qərar, kodeks, sərəncam, fərman, əmr və s daxildir. Bu sənədləri mütəxəssislər hazırlayır…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Məişət üslubunun yaranma şəraiti. Rəsmi-işgüzar üslub. Rəsmi-işgüzar üslub nədir?

Məişət dili danışıq dilidir. Danışıq dilinin qarşılığı yazılı dildir. Yazılı dil cəmiyyətin inkişafindan sonra yaranmişdır. Şifahi nitq, yəni danışıq dili ilkindir. Deməli,yazılıdil şifahi dilin əsasında formalaşır . Yazılı dil çox…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur