Cümlə, məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə

İnsanlar arasında ünsiyyət, fikir mübadiləsi cümlələr vasitəsilə həyata keçirilir. Cümlələrlə ya müəyyən bir məlumat verilir, ya bir şey soruşulur, ya bir  işə təhrik edilir, ya da hiss – həyəcan ifadə…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Yanaşma əlaqəsi

Tabe sözün heç bir qrammatik şəkilçi qəbul etmədən tabeedici sözə mənaca bağlanması yanaşma əlaqəsi adlanır.  Yanaşma əlaqəsində tabe söz tabeedici sözdən həmişə əvvəl gəlir və onu müxtəlif cəhətdən izah edir….

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

İdarə əlaqəsi

Tabeedici (əsas) sözün tələbinə görə tabe (asılı) sözün isvin adlıq halından çıxıb başqa hala düşməsi idarə əlaqəsi adlanır. Məsələn, qışa→ qalmadı, qayaya → söykənmişəm, işdən → dayıdəram, bağda → çalışırıq…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Uzlaşma əlaqəsi

Tabe sözün tabeedici sözlə şəxsə və kəmiyyətə görə uyğunlaşması uzlaşma əlaqəsi adlanır. Tabeedici söz, bir qayda olaraq, tabe sözdən əvvəl gəlir, birinci tərəf əsas, ikinci tərəf isə asılı tərəf olur….

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sintaktik əlaqələr

Söz birləşmələrini və cümlələri əmələ gətirən sözlərin məna və qrammatik cəhətdən bağlılığı sintaktik əlaqə adlanır. Söz birləşmələri və cümlələr arasında həm məna əlaqəsi, həm də sintaktik əlaqələr olur. Məsələn, gözəl…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Feli tərkiblər

Feli birləşmələrə cümlə daxilində tərkiblər də deyilir. Tərkiblər əsas tərəflərin adları ilə adlanır. Feli birləşmələr ikinci tərəfin ifadə vasitəsinə görə üç yerə bölünür: Fəli sifət tərkibləri Feli bağlama tərkibləri Məsdər…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Feli birləşmələr

İkinci (əsas) tərəfi felin təsriflənməyən formaları (məsdər, feli sifət, feli bağlama) ilə ifadə olunan  söz birləşmələri feli birləşmələr adlanır. Məsələn, məsdərlə – vətəni sevmək, təbiəti qorumaq, həvəslə oxumaq; feli sifətlə-…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Söz birləşməsinin növləri

Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri iki yerə bölünür: İsmi birləşmələr Feli birləçmələr İkinci  tərəfi adlarla (əşya, əlamət, hərəkət, say adları) ifadə olunan söz birləşmələri ismi birləşmələr adlanır. Məsələn,…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

[i:]  “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;  “e, ea,eo” – tree, see, three, easy, please, people;  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling; [ı]  “y” hərfi…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur