Felin zamanları. Keçmiş zaman

Fellər zamana görə də dəyişir. Bu kateqoriya felin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri sayılır. Hərəkət icra olunub qurtara, davam edə və yaxud da davam oluna bilər. Buna görə də felin üç zamanı…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Felin mənaca növləri

Hərəkəti icra edənlə üzərində hərəkət icra olunan əşya (obyekt) arasında qarşılıqlı münasibət baxımından felin aşağıdakı qrammatik məna növləri ayırd edilir: məlum növ, məchul növ, qayıdış növ, şəxssiz növ, icbar növ,…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Esperanto, песня афоризмы

Saluton! Kara amiko! hodiaŭ ni daŭrigos lerni Esperanton, ni jam scias multajn vortojn, Mi invitas vin daŭrigi konato.Hodiaŭ ni parolos pri multaj interesaj aferoj. Aforismoj: Tiu ne eraras, kiu nenion faras – это…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Təsirli və təsirsiz fellər

Hərəkətin obyektə olan münasibətinə görə fellər iki qrupa bölünür: təsirli fellər, təsirsiz fellər. Təsirli fellər özündən asılı olan sözün ismin təsirlik halında işlənməsini tələb edir. Məsələn: oxumaq – nəyi? nə?…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Təsdiq və inkar fellər

Hərəkətin baş verdiyini və ya baş vermədiyini bildirmək baxımından fellər iki yerə bölünür: təsdiq fellər, inkar fellər. Təsdiq fellər hərəkətin baş vennəsini bildirir. Məsələn: oxumaq, yazmaq, anlamaq, sərinləşmək və s….

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Эсперанто, афоризмы, кухонная утварь

Доброго времени суток! Друзья мы много разобрали слов, фраз, выражений. Сегодня мы также вернемся к афоризмам: Ĝentileco kaj bonkoreso tute ne estas la samo – Вежливость и доброта это не…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Эсперанто, знаки зодиака

Доброго времени суток! Друзья сегодня тема, знаки зодиака мы это тоже должны знать, тем более сейчас это очень актуальна. Итак начнем: Знаки зодиака – Zodiakaj signoj: Ĝemeloj – Близнецы Pesilo –…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Felin quruluşca növləri

Felin quruluşca üç növti vardır: sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə fellər Sadə fellər bir kökdən ibarət olur və onun tərkibində leksik şəkilçi olmur. Məsələn: gəl(mək), get(mək), oxu(maq), yaz(maq), qaç(maq) və…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Эсперанто, Падежи

Доброго времени  суток!  Друзья мы продолжаем изучать язык эсперанто. Общие вопpосы: котоpые тpебуют ответа да  или нет – веpнее, jes или ne!начинаются с частицы chu. Она соответствует pусской частице ли, но употpебляется гоpаздо…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Fel nitq hissəsi

Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsi fel adlanır. Fellər müxtəlif forma və zamanlarda işlədilən nə etmək? nə edir? nə etmişdir? nə etdi? nə edər? nə edəcək? və…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur