- Language Mag - https://language.az -

Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!

 
In English Azərbaycanca На Русском
This plays a key / vital / prominent / important / major role in … Bu əsas / həyati / görkəmli / böyük / əsas rol … oynayır. Это играет ключевую / жизненную / видную / важную / главную роль в …
This aspect is of fundamental / great / vital / importance for … Bu cəhəti …. üçün fundamental / böyük / həyati vacibliy daşıyır. Этот аспект имеет фундаментальную / большую / жизненную важность для …
We have every reason to believe that … Düşünmək olar ki … Можно полагать, что …
We can safely assume that … Cəsarətlə ehtimal etmək olar ki, … Можно смело предположить, что …
There is ample / abundant evidence that Tamamilə kifayətli / aydın sübutdur ki, … Вполне достаточным / очевидным свидетельством является …
This problem has to do with/ relates to/ is associated with/ is connected with … Bu problem münasibəti var / əlaqəlidir / bağlıdı ona ki, Эта проблема имеет отношение к / касается / связана с…
It’s common knowledge that… Məlumdur ki … Общеизвестно, что …
It’s well known that … Məlumdur ki … Известно, что …
It has long been known that … Artıq çoxdan məlumdur ki, … Давным – давно известно, что …
So (as) far as is known, … Nə qədər məlumdur, … Насколько известно, …
To the best of our knowledge, … Bizim bildiyizimizə görə, … Насколько нам известно, …
So far as we know, … Bizim bildiyizimizə görə, … Насколько нам известно, …
Small wonder that … Təəccüblü deyil ki, … Не удивительно, что …
It is not surprising that… Təəccüblü deyil ki, … Не удивительно, что …
It goes without saying that… Əlbəttə ki, təbiidir … Само собой разумеется, что …
It’s self-evident that… Əlbəttə ki, aydındır … Само собой понятно, что …
It stands to reason that… Əlbəttə ki, təbiidir … Само собой разумеется, что …
To put it in a nutshell, … Bir sözlə, … Одним словом, …
Moreover, … Üstəlik … Более того, …
What’s more, … Üstəlik … Более того, …
Furthermore, … Bundan başqa, Кроме того, …
Besides, … Bundan başqa, Кроме того, …
To add to it, … Əlavə olaraq, … В добавок, …
In addition, … Üstəlik, … К тому же, …
In a word,… Bir sözlə, … Одним словом, …
In a nutshell, … Bir sözlə, … Одним словом, …
In short, … Qısacası, … Короче, …
To make a long story short,… Qısası … Короче говоря, …
Summing it up, … Yekun vuraraq … Подводя итог, …
So, to sum it up, … Beləliklə, yekun vuraraq … Итак, подводя итог, …
In conclusion, … Sonda … В заключение, …
As to … Qaldı ki… Что касается …
As for … Qaldı ki… Что касается …
As far as … is concerned, Qaldı ki… Что касается … ,
Concerning …, Qaldı ki… Что касается …,
As a matter of fact, … Qaldı ki… Что касается …,
Actually, … Faktiki olaraq… Фактически, …
The fact is … Məsələ ondadır ki, … Дело в том, что …
As regards …, Qaldı ki … Что касается …,
Speaking of…, … haqqında danışaraq … Говоря о …,
In regard to …, … barəsində, В отношении …,
Regarding…, Nisbətən, … Относительно …,
The thing is … Məsələ ondadır ki, … Дело в том, что …
The trouble is … Problem ondadır ki, … Проблема в том, что …
The point is … Mahiyyəti ondadır ki, … Суть в том, что …
It comes as no surprise that… Təəccüblü deyil ki, … Не удивительно, что …
Small wonder that … Təəccüblü deyil ki, … Не удивительно, что …
To crown it all, … Sonda onuda, … В довершении всего, …
It is important to note that … Qeyd etmək vacibdir ki, … Важно отметить, что …
What counts here is … Vacibliyi ondadır ki, … Представляется важным …
What matters here is … Vacibliyi ondadır ki, … Представляется важным …
It is vital to note that … Qeyd etmək lazımdır ki, … Стоит отметить, что …
It’s important to keep in mind that … Nəzərə almaq vacibdir ki, … Важно иметь в виду, что …
It’s important to remember that … Yadda saxlamaq vacibdir ki,… Важно помнить, что …
An important point is that … Mühüm məsələ odur ki, … Важным является то, что …
What’s worse, … Nə pis ki, … Что хуже, …
It turned out / appeared that… Elə oldu ki, … Случилось так, что …
It is no great surprise that… Təəccüblü deyil ki, … Не удивительно, что …
On the one hand, …, on the other hand, … Bir tərəfdən … , digər tərəfdən … С одной стороны …, с другой стороны …
Luckily / Fortunately / Unfortunately,… Xoşbəxtlikdən / Xoşbəxtlikdən / Təəssüf ki. К счастью / К счастью / К сожалению…
As good (bad) luck would have it, … Bu azmış kimi … как назло …
To make matters still worse, … Yekinda …. И в довершении всего…
This plays a key / vital / prominent / important / major role in … Bu əsas / həyati / görkəmli / böyük / əsas rol … oynayır. Это играет ключевую / жизненную / видную / важную / главную роль в …
I think … Düşünürəm … Я думаю …
It seems to me … Mənə elə gəlir ki, … Мне кажется …
(Personally,) I believe … Mən şəxsən düşünürəm … Лично я думаю …
From my point of view / viewpoint… Mənim nöqteyi-nəzərimcə… С моей точки зрения …
(Personally,) I feel … Konkret olaraq düşünürəm… Конкретно я думаю …
As far as I’m concerned, … Fikrimcə… По моему мнению …
In my view/opinion … Mənim nöqteyi-nəzərimcə… С моей точки зрения …
As I see it, … Bildiyimə görə, Насколько я знаю,
For all I know, … Bildiyimə görə, Насколько я знаю,
As far as I can see, … Bildiyimə görə, Насколько я знаю,
To my knowledge, … Bildiyimə görə, Насколько я знаю,
I guess … Yəqin edirəm ki, … Я считаю …
At my best guess, … To my way of thinking, … Fikrimcə… По моему мнению …

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)