Print

Sifətlərin quruluşca növləri

208 Bəyənmə 9 Şərh

Sifətlər quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur.

Sadə sifətlər

Sadə sifətlər bir kökdən ibarət olur və kökün sonunda leksik şəkilçi olmur. Məsələn:

qırmızı, yüngül, boz, qara, qəşəng, zərif və s.

Düzəltmə sifətlər

Düzəltmə sifətlər söz köklərinə leksik şəkilçilər artırmaqla düzəlir. Məsələn:

sulu, sınıq, duzsuz, söhbətcil, evdəki, gümüşü və s.

Düzəltmə sifətlər, əsasən, isim və feldən düzəlir.

İsimlərdən düzələn sifətlər.

İsimlərdən sifət düzəltmək üçün aşağıdakı şəkilçilərdən istifadə olunur:

 • -lı4duzlu, sulu, daşlı, üzlü, mərhəmətli və s.
 • -sız4yağsız, duzsuz, etibarsız, ütüsüz, biliksiz və s.
 • ı4armudu, qızılı, gümüşü, tarixi və s.
 • -cıl4zarafatcıl, ölümcül, qohumcul, yuxucul və s.
 • -dakı2bağdakı, evdəki, çöldəki və s.
 • -i, -vikütləvi, inqilabi, tibbi, ənənəvi və s.

-lı4-sız4 şəkilçiləri bir-biri ilə qrammatik antonimlərdir.

Sonu saitlə bitən isimlərə -ı, -i leksik şəkilçiləri qoşularkən araya y samiti əlavə edilir. Məsələn: qəhvəyi, buğdayı, sürməyi, xurmayı və s.

 • -lıq4aylıq, həftəlik, gündəlik, yaxşılıq, qurbanlıq və s.
 • -ki4dünənki, gecəki, sabahkı, həminki, hazırkı və s.

Sifət düzəldən alınma şəkilçilər aşağıdakılardır:

 • -keşcəfakeş, zəhmətkeş, əzabkeş, qayğıkeş və s.
 • -dar – əməkdar, evdar və s.
 • -kartəmizkar, riyakar, xəyanətkar, xilaskar və s.
 • -xor rüşvətxor, müftəxor, çayxor və s.
 • -pərvərxəyalpərvər, vətənpərvər və s.
 • -pərəstxəyalpərəst, xalqpərəst, millətpərəst, şöhrətpərəst və s.
 • -amizibrətamiz, hikmətamiz və s.

Sifət düzəldən alınma şəkilçilərin bir qismi isə ön şəkilçilərdir:

 • nanaxoş, namərd, nainsaf, naşükür, nanəcib və s.
 • lalaməkan, laqeyd və s.
 • bibivəfa, bikef, bixəbər və s.
 • babaməzə, basəfa və s.
 • aanormal, asinxron və s.
 • antiantimillət, antidünya, antihumanist və s.

Fellərdən düzələn sifətlər.

Feldən sifət düzəltmək üçün aşağıdakı şəkilçilərdən istifadə olunur:

 • -ıcı4kəsici, boğucu, qıırucu, barışdırıcı və s.
 • -ıq4 (-q, -k)sınıq, qırıq, kəsik, əzik, böyük və s.
 • -ınc2qorxunc, gülünc və s.
 • -qın, -qun, -kin, -künsatqın, tutqun, kəskin, küskün və s.
 • -ğın, -ğun, -gin, -gündalğın, dolğun, gərgin, süzgün və s.
 • -qan, -kənçalışqan, sürüşkən və s.
 • -ağan, -əyənqaçağan, küsəyən, güləyən və s.
 • -caq2utancaq, sevincək və s.
 • -aqqorxaq, ürkək və s.
 • -ma2döymə, burma və s.
 • -gəndeyingən, əringən və s.

Feldən sifət düzəldən şəkilçilər öz dilimizə məxsus şəkilçilərdir.

Mürəkkəb sifətlər

Mürəkkəb sifətlər bir neçə sözün birləşməsindon əmələ gəlir. Məsələn: qaraqaş, enlikürək, ucaboylu, yekəbaş və s.

Mürəkkəb sifətlər aşağıdakı yollarla əmələ gəlir:

 1. İki sadə sözün birləşməsindən. Məsələn: alçaqdaban, göygöz, uzunsaç, şirindil və s.
 2. Bir sadə və bir düzəltmə sözün birləşməsindən. Məsələn: qaradinməz, beşmərtəbəli, çoxhecalı və s.
 3. İki düzəltmə sifətin (birincisi feldən, ikincisi isimdən düzələn) birləşməsindən. Məsələn: soyuqqanlı, açıqqəlbli, açıqürəkli və s.
 4. Mənsubiyyət şəkilçisi olan sözün iştirakı ilə. Məsələn: alnıaçıq, qəlbiqara, stolüstü, əliəyri, gözüyaşlı və s.
 5. Sadə və ya düzəltmə sifətlərin təkrarı ilə. Məsələn: acı-acı, uzun-uzun, dadlı-dadlı, qalaq-qalaq və s.
 6. Yaxın və ya əks mənalı sözlərin birləşməsindən. Məsələn: daşlı-kəsəkli, bağlı-bağatlı, ağlı-qaralı, böyüklü- kiçikli və s.
 7. Biri və ya hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin birləşməsindən. Məsələn: qara-qura, əyri-üyrü, xırda- mırda, kələ-kötür və s.
 8. Qeyri sözü ilə sifətin birləşməsi. Məsələn: qeyri- müəyyən, qeyri-adi, qeyri-aktiv, qeyri-fəal və s.

1-4-cü üsullarla yaranan mürəkkəb sifətlər bitişik, 5- 8-ci üsullarla yarananlar isə defıslə yazılır.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.5/5 - (96 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

9 comments

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: