- Language Mag - https://language.az -

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır:

Qeyd: ismin azərbaycan dilində olan, lakin ingilis dilində olmayan digər halları sözönüləri vasitəsilə ifadə edilir:

-ismin yiyəlik halı əsasən şəxs və ya əşya arasında mövcud olan sahiblik əlaqəsini ifadə edir;

-azərbaycan dilində ismin yiyəlik hal şəkilçisi – in və -nın şəkilçisidir

İngilis dilində ismin yiyəlik halı həm sintaktik yolla, həm də analitik yolla düzəlir:

I. Təkdə olan canlı isimlər və heyyanlar üçündür, söz sırası azərbaycan dilində olduğu kimidir 

Qeyd: yiyəlik halında olan isim özündən sonra mütləq artikılsız isim tələb edir və cümlənın ayrıca xəbəri də olmalıdır. Yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmiş isim əsasən təyin olur:

Lakin əvvəlcədən xatırladılmış barəsində danışılmış məlum ismin təkrarlanmaması üçün yiyəlik halındakı söz təyin etdiyi söz olmadan işlədilə bilər. Bu halda yiyəlik halda olan isim təyin ola  bilməz. Mübtəda, tamamlıq və xəbər rolunda çıxış edir:

  1. Sunay’s car is black but Tayfur’s is white – Sunayın maşını qaradır, amma Tayfurunku ağdır
  2. And suddenly with his other hand Ali  caught Sona’s (hand) – Və birdən Əli digər əliylə Sonanınkını (n əlini) tutdu
  3. Whose car is this? – Bu kimin maşınıdır?

İzah: Bu cümlələrdə barəsində danışılan “car” və “hand” isimdir. Birinci dəfə isim xatırlandığından, ikinci dəfə təkrar edilmədi, yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edərək mənsubluq ifadə edən

“Tayfur’s “Sona’s və “Mahir’s ” isimləri tək işlədildi, təyinlik bildirdiyi halda digər cümlə üzvləri kimi çıxış etdi.

II. ”-s (es)-lar” cəm şəkilçisi ilə deyil, kökündən dəyişərək cəmlənən cəm isimlər üçündür:

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.3/5 - (190 votes)