- Language Mag - https://language.az/az -

Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir.

Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir:

Sözlərə xas olan bu və digər formalar onların qrammatik mənaları ilə bağlıdır. Yəni, sözün hər bir forması müəyyən bir qrammatik məna ifadə edir. Sözlərin qrammatik (morfoloji) forması iki yolla dəyişdirilə bilər:

  1. Sintaktik yolla, yəni şəkilçilərlə vəya kökündən dəyişdirilməklə:
  1. Analitik yolla, yəni köməkçi fel və ya fellarlə:

Parts of Speech 

Dildə olan sözlər daşıdıqları leksik mənaya, onların morfoloji əlamətlərinə, sintaktik funklsiyalarına, başqa sözlərlə əlaqəyə girmə xüsusiyyətlərinə və sözdüzəltmə əlamətlərinə görə qruplaşırlar. Bu qruplar nitq hissələri adlanır. Sözlər nitq hissələrinə aşağıdakı cəhətlərinə görə bölünürlər:

Nitq hissələri nitqdəki roluna görə bir- birindən fərqlənirlər. Onların bir qismi qrammatik mənaya malik olduqları halda, digər bir qismi  möstəqil leksik mənaya  malik olmurlar. Bu səbəbdən nitq hissələri iki qrupa bölünür:

Hem leksik, həm də qrammatik məna daşıyan, möstəqil olaraq cümlə üzvü kimi çıhış edən və suala cavab verə bilən  nitq hissələri  əsas nitq hissələri adlanır:

Nə leksik, nə də  qrammatik məna daşımayan, müstəqil cümlə üzvü kimi çıxış edə bilməyən  nitq  hissələri köməkçi nitq hissələri adlanır:

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.