Idioms in English lesson 3

to pick out: to choose, to select (s) Ann picked  out a good book to give to her brother as a graduation gift. Johnny, if you want me to buy…

4 Bəyənmə No comments

Essential Idioms in English. Lesson 2

to dress up: to wear formal clothes, to dress very nicely We should definitely dress up to go to the theater You don’t have to dress up for Mike’s party….

5 Bəyənmə No comments

Essential Idioms in English

to get in\ to get on: to enter or to board a vehicle To get in is used for cars; to get on is used for all other forms of…

9 Bəyənmə No comments

Придаточные цели с союзом so that. Придаточное сравнение с союзами as, if

В придаточном предложении цели с союзом so that могут употребляться модальные глаголы can (could), will (would), а также may (might) и shall (should).  Если сказуемое главного предложения стоит в одном…

6 Bəyənmə No comments

Сослагательное II в придаточных дополнительных после глагола wish хотеть, желать.

В дополнительном придаточном предложении глагола wish для выражения сожаления, неосуществленного желания употребляются следующие формы сослагательного II: форма, совпадающая с Past Indefinite, для выражения действия или состояния, относящегося к настоящему времени…

4 Bəyənmə No comments

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır: adlıq hal – the common case / the nominative case yiyəlik hal – the possessive case/…

11 Bəyənmə No comments

The definite article. Перед нарицательными существительными.

Перед нарицательными существительным, обозначающим конкретный предмет,  о котором даются или выясняются дополнительные сведения. The flat is quite large and comfortable. Where is the book? – Квартира довольно большая и удобная….

4 Bəyənmə No comments

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

13 Bəyənmə No comments

Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir. Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir: man (kişi), men (kişilər), man’s (kişinin)…

10 Bəyənmə No comments

Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

6 Bəyənmə No comments