Sözün poetik funksiyası (poetizm). Bədii ifadə vasitələri (məcazlar)

Bədii üslubda sözün əsas işinə, vəzifəsinə sözün poetik funksiyası deyilir. Mətndə poetik funksiya  daşıyan söz və yaxud ifadə isə poetizm adlanır. Sözün poetik funksiyası normativ funksiyasından fərqlənir. Məsələn, soyuq hava…

72 Bəyənmə No comments