Essential Idioms in English. Lesson 2

to dress up: to wear formal clothes, to dress very nicely We should definitely dress up to go to the theater You don’t have to dress up for Mike’s party….

31 Bəyənmə No comments

Essential Idioms in English

to get in\ to get on: to enter or to board a vehicle To get in is used for cars; to get on is used for all other forms of…

35 Bəyənmə No comments

Придаточные цели с союзом so that. Придаточное сравнение с союзами as, if

В придаточном предложении цели с союзом so that могут употребляться модальные глаголы can (could), will (would), а также may (might) и shall (should).  Если сказуемое главного предложения стоит в одном…

14 Bəyənmə No comments

Сослагательное II в придаточных дополнительных после глагола wish хотеть, желать.

В дополнительном придаточном предложении глагола wish для выражения сожаления, неосуществленного желания употребляются следующие формы сослагательного II: форма, совпадающая с Past Indefinite, для выражения действия или состояния, относящегося к настоящему времени…

10 Bəyənmə No comments

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır: adlıq hal – the common case / the nominative case yiyəlik hal – the possessive case/…

217 Bəyənmə 1 Comment

The definite article. Перед нарицательными существительными.

Перед нарицательными существительным, обозначающим конкретный предмет,  о котором даются или выясняются дополнительные сведения. The flat is quite large and comfortable. Where is the book? – Квартира довольно большая и удобная….

12 Bəyənmə No comments

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

127 Bəyənmə No comments

Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir. Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir: man (kişi), men (kişilər), man’s (kişinin)…

21 Bəyənmə No comments

Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

10 Bəyənmə No comments

The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

[i:]  “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;  “e, ea,eo” – tree, see, three, easy, please, people;  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling; [ı]  “y” hərfi…

11 Bəyənmə No comments