Print

Sifət nitq hissəsi

26 лайков Şərh yazmaq

Əşyanm əlamət və keyfıyyətini bildirən, necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi sifət adlanır.

Sifət həmişə ismə aid olur və cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir. Bəzən sifətlər cümlədə xəbər vəzifəsində də çıxış edir. Bu zaman xəbər isimdən əvvəl işlənir və şəxs (xəbərlik) şəkilçilərini qəbul edir. Məsələn: yaxşısan, tənbəlsən, yaşlıyıq və s.

Sifətin mənaca aşağıdakı növləri vardır:

Rəng bildirənlər: ağ, qara, sarı, yaşıl, göy və s.
Dad bildirənlər: turş, acı, şirin, duzlu, duzsuz və s.
Görkəm bildirənlər: nurani, yaraşıqlı, göyçək, qəşəng, qoca və s.
Keyfıyyət bidirənlər: pis, yaxşı, çalışqan, tənbəl, ağıllı, qoçaq və s.
Forma bildirənlər: uzıın, qısa, nazik, dairəvi, əyri və s.
Həcm bildirənlər: enli, dar, geniş, böyiik, balaca, kiçik və s.

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *