Print

Dərs 8.1 – Tərzi hərəkət budaq cümləsi

2 лайка Şərh yazmaq

LEKTION 8.1 – Der Adverbialsatz

Tərzi hərəkət budaq cümləsi (baş cümlədəki hərəkətin) wie? «necə?», auf welche Weise? «nə cür?, nə tərzdə?» qurtardığını bldirə suallardan birinə cavab verir. Baş cümləyə indem; dadurch, dass; wobei; ohne dass bağlayıcıları ilə qoşulur.

indem – vasitəsiylə, nəticəsində (təsdiqləyici cümlələrdə)

Er machte Fortschritte, indem er täglich trainierte.
Hər gün məşqlər etmək nəticəsində o uğurlar qazandı.

dadurch, dass – vasitəsiylə, nəticəsində (baş cümlədə “dadurch” korelyatı, budaq cümlədə isə “dass” bağlayıcısı işlədilir.

Er fand eine Lösung dadurch, dass er das Problem von einem anderen Standpunkt zu betrachten versuchte.
O, problemə başqa nöqteyi-nəzərdən baxmaq nəticəsində onun həllini tapdı.

wobei – özü də, həm də

Er hat das Referat schnell vorbereitet, wobei niemand ihm geholfen hat.
O referatı çox tez hazırladı, özü də (həm də) ona heç kim kömək etmədi.

ohne dass – ki, (inkar cülələrində)

Sie ging, ohne dass es jemand merkte.
O elə getdi ki, heç kim bunu hiss etmədi.

Əgər baş cümlədə və budaq cümlədə eyni mübtəda olduğu halda budaq cümlə indemohne dass bağlayıcıları ilə işlənirsə, azərbaycan dilinə feli sifətlə təcümə edilir.

Man kann die Geschichte der Stadt kennen lernen, indem man die Sehenswürdigkeiten besichtigt.
Görməli yerləri ziyarət edərək də şəhərin tarixini öyrənmək olar.

Tərzi hərəkət budaq cümləsi ohne dass bağlayıcısı ilə işlənilərkən mənaca ohne … zu + Infinitiv grupuna uyğun gəlir. Əgər baş və budaq cümlədə eyni mübtəda olarsa, budaq cümləni infinitiv grupu ilə əvəz etmək olar:

Er hörte der Diskussion zu, ohne dass er daran teilnahm.
O müzakirədə iştirak etmirdi, sadəcə onu dinləyirdi.

Er hörte der Diskussion zu, ohne daran teilzunehmen.
O müzakirədə iştirak etmədən sadəcə onu dinləyirdi.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам может понравиться

loading...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: