Dərs 3.1 – Köməkçi fellər

Lektion 3.1 – die Hilfsverben Alman dilində köməkçi fellər deyərkən əsasən haben, sein və werden fellərindən danışılır. Əlavə olaraq tun köməkçi feli də vardır amma bu fel machen – etmək felinin sinonimi kimi daha çox əsas fel kimi işlənir….

8 лайков No comments