Təsirli və təsirsiz fellər

Hərəkətin obyektə olan münasibətinə görə fellər iki qrupa bölünür: təsirli fellər, təsirsiz fellər. Təsirli fellər özündən asılı olan sözün ismin təsirlik halında işlənməsini tələb edir. Məsələn: oxumaq – nəyi? nə?…

121 лайк 3 комментария

Hər kəsin bilməsi gərəkdirən 180 alman feli

Alman dilini yaxşı bilirsiniz? O zaman elə indicə bunu yoxlayın! Saytımızda alman dilinin 180 ən vacib felləri toplanmışdır ki, bu dili öyrənən hər kəs bilməlidir. Onlarsız gündəlik ünsiyyət üçün danışıq…

27 лайков No comments

Past and Present Forms

When we refer to a verb in general terms, we usually cite its base form, as in “the verb travel“, “the verb sing“. We then add inflections to the base…

Нравится No comments

Verbs

Verbs have traditionally been defined as “action” words or “doing” words. The verb in the following sentence is rides: Paul rides a bicycle. Here, the verb rides certainly denotes an…

5 лайков No comments

İngiliscə hərəkət bildirən fellər

Hərəkət növləri Hərəkət etmək – Двигать(ся) – move [muːv]  Dayanmaq – останавливать(ся) – stop [stɒp] Getmək / gəlmək – идти / ехать – go [gəʊ] Diyirlənmək – катить(ся) – roll [rəʊl] Sürüşmək – скользить…

10 лайков No comments

Dərs 3.2 — Alman Dilində Modal Fellər

LEKTİON 3.2 – Modalverben Alman dilində cəmisi aşağıda verilən 6 modal fel mövcuddur: wollen– istəmək (planlaşdırmaq, etməyə hazır olmaq mənasında) mögen– xoşlamaq, sevmək, istəmək(münasibət bildirmək mənasında) müssen– malı, məli (öz istəyi…

20 лайков No comments

Dərs 3.1 – Köməkçi fellər

Lektion 3.1 – die Hilfsverben Alman dilində köməkçi fellər deyərkən əsasən haben, sein və werden fellərindən danışılır. Əlavə olaraq tun köməkçi feli də vardır amma bu fel machen – etmək felinin sinonimi kimi daha çox əsas fel kimi işlənir….

8 лайков No comments

Dərs 3 – Alman Dilində fellər

LEKTİON 3 – die Verben Fel bölməsi alman dilində də ən geniş bölmələrdəndir. Alman dilində də cümlənin əsas komponenti feldir. Fel haqqında bütün qarmmatik qaydaları, yəni felin paradiqmalarını bilən hər bir…

10 лайков No comments

Sizin bu fellərdən xəbəriniz varmı?

Language Mag heyyəti olaraq sizlərə mütəmadi olaraq İngilis dilinin luğət ehtiyatından sözlər paylaşacağıq. Paylaşılan bütün sözləri yadda saxlamağı və ən azından bir cümlədə istifadə etməyi məsləhət edirik. İngilis Dilində sərbəst…

1 лайк No comments

Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!   In…

4 лайка No comments