Etimologiya. Lüğətçilik

Etimologiya sözü yunan sözü olub «etimon» və «logos»  hissələrindən ibarətdir. Dilçiliyin etimologiya şöbəsi sözün mənşəyindən, nədən yaranmasından bəhs edir. Etimologiya mənşə sözünün sinonimi kimi də işlənir. Dilimizdə bəzi sözlər vardır…

59 лайков 1 Comment