Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir. Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir: man (kişi), men (kişilər), man’s (kişinin)…

15 лайков No comments