Hər kəsin bilməsi gərəkdirən 180 alman feli

Alman dilini yaxşı bilirsiniz? O zaman elə indicə bunu yoxlayın! Saytımızda alman dilinin 180 ən vacib felləri toplanmışdır ki, bu dili öyrənən hər kəs bilməlidir. Onlarsız gündəlik ünsiyyət üçün danışıq…

27 лайков No comments

Modal fellər

Modal fellərdən məsdər vasitəsilə göstərilən hərəkətə danışanın münasibətini bildirmək üçün istifadə olunur. Onlar məsdər vasitəsilə ifadə olunan hərəkətin nə qədər mümkün, qeyri-mümkün, ehtimal olunan, az ehtimal olunan, məcburi, lazımi, məsləhətli, şübhəli,…

520 лайков 14 комментариев

Active and Passive Voices

There are two voices in English, the active voice and the passive voice: Active Voice Passive Voice [1] Paul congratulated David [2] David was congratulated by Paul Passive constructions are…

8 лайков No comments

Verb Tense and Aspect

TENSE refers to the absolute location of an event or action in time, either the present or the past. It is marked by an inflection of the verb: David walks…

Нравится No comments

Auxiliary Verbs

In the examples of -ing and -ed forms which we looked at, you may have noticed that in each case two verbs appeared: [1] The old lady is writing a…

7 лайков No comments

Finite and Nonfinite Verbs

Verbs which have the past or the present form are called FINITE verbs generique viagra en france. Verbs in any other form (infinitive, -ing, or -ed) are called NONFINITE verbs….

2 лайка No comments

More Verb Forms: -ing and -ed

So far we have looked at three verb forms: the present form, the past form, and the infinitive/base form. Verbs have two further forms which we will look at now….

2 лайка No comments

The Infinitive Form

The INFINITIVE form of a verb is the form which follows to: to ask to believe to cry to go to protect to sing to talk to wish This form…

Нравится No comments

Verbs

Verbs have traditionally been defined as “action” words or “doing” words. The verb in the following sentence is rides: Paul rides a bicycle. Here, the verb rides certainly denotes an…

5 лайков No comments

İngiliscə hərəkət bildirən fellər

Hərəkət növləri Hərəkət etmək – Двигать(ся) – move [muːv]  Dayanmaq – останавливать(ся) – stop [stɒp] Getmək / gəlmək – идти / ехать – go [gəʊ] Diyirlənmək – катить(ся) – roll [rəʊl] Sürüşmək – скользить…

10 лайков No comments