Yanaşma əlaqəsi

Tabe sözün heç bir qrammatik şəkilçi qəbul etmədən tabeedici sözə mənaca bağlanması yanaşma əlaqəsi adlanır.  Yanaşma əlaqəsində tabe söz tabeedici sözdən həmişə əvvəl gəlir və onu müxtəlif cəhətdən izah edir….

184 Bəyənmə 3 Comments

İdarə əlaqəsi

Tabeedici (əsas) sözün tələbinə görə tabe (asılı) sözün isvin adlıq halından çıxıb başqa hala düşməsi idarə əlaqəsi adlanır. Məsələn, qışa→ qalmadı, qayaya → söykənmişəm, işdən → dayıdəram, bağda → çalışırıq…

152 Bəyənmə No comments

Uzlaşma əlaqəsi

Tabe sözün tabeedici sözlə şəxsə və kəmiyyətə görə uyğunlaşması uzlaşma əlaqəsi adlanır. Tabeedici söz, bir qayda olaraq, tabe sözdən əvvəl gəlir, birinci tərəf əsas, ikinci tərəf isə asılı tərəf olur….

236 Bəyənmə 8 Comments