Əvəzliklərin quruluşuna görə növləri

Əvəzliklər quruluşca 3 yerə bölünür: sadə əvəzliklər, düzəltmə əvəzliklər, mürəkkəb və ya tərkibi əvəzliklər. Əvəzliklərin çoxu sadə əvəzliklərdir: mən, sən, o, həmin, hütün, fılan, öz, kim?, elə, belə və s….

58 Bəyənmə 3 Comments

İşarə əvəzlikləri

İşarə əvəzlikləri bunlardır: o, bu, elə, belə, həmin. O, bu əvəzlikləri bir qayda olaraq sifətin yerində işlənir. Məsələn: o adam (hansı adam?), bu bina (hansı bina?), həmin məktub (hansı məktub?)…

388 Bəyənmə 24 Comments

Qeyri-müəyyən əvəzliklər

Qeyri-müəyyən əvəzliklər isimlərin yerində işlənir və qeyri-müəyyən şəxsi (və ya əşyanı) bildirir. Qeyri-müəyyən əvəzliklər bunlardır: biri (birisi), kimi (kimisi), kimsə (kim isə), nəsə, nə isə, hərə, hamı, hər kəs, hər…

95 Bəyənmə 10 Comments

Əvəzlik nitq hissəsi. Şəxs əvəzlikləri

Əvəzlik nitq hissəsi İsim, sifət, say və zərflik yerində işlənə bilən sözlər əvəzlik adlanır. Əvəzliyin özünəməxsus sualı yoxdur, hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun sualına da cavab olur. Əvəzliklər cümlədə…

233 Bəyənmə 18 Comments

Who-dan sonra tək gəlir yoxsa cəm?

İngilis dilində Who  həm sual əvəzliyi (“Who is that?”) kimi, həm də nisbi əvəzlik (“The man who sells fruit”) kimi işlənilir.  Nə sual əvəzlikləri, nə də nisbi əvəzliklər qramatik saya bağlı…

11 Bəyənmə 2 Comments

Dərs 2.5 – Alman dilində nisbi əvəzliklər

LEKTİON 2.5 – Relativpronomen Nisbi əvəzlik anlayışı azərbaycan dilinə aid olan əlamət deyil. Rus dilində və bəzi digər dillərdə buna daha çox rast gəlinir. Nisbi əvəzliyin nə olduğunu başa düşmək üşün azərbaycan dilində…

10 Bəyənmə No comments