Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları.

Azərbaycan ədəbi dili funksional üslublar sisteminə malikdir. Həmin üslublar aşağıdakılardır: Bədii üslub Elmi üslub Publisistik üslub Məişət üslubu Rəsmi- işgüzar üslub Funksional üslublar mili ictimai təfəkkürümüzün əsas sahələrini əhatə edir….

53 Bəyənmə 2 Comments

Nitq etiketləri.

Ünsiyyet zamanı müraciət, görüşmə, ayrılma, təbrik və s. ifadə formalarına nitq etiketləri deyilir.  Ünsiyyət prosesi zamanı rtiklərə əməl olunması mədəniyyətin göstəricisi hesab olunur. Nitq etiketlərinin aşağıdakı növləri vardır: Müraciət etiketleri….

381 Bəyənmə 7 Comments

Ədəbi dil. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normaları.

Ədəbi dil tarixən müəyyənləşmiş möhkəm qayda -qanunlara tabe olub, xalqın, millətin ümumi, nümunəvi ünsiyyətinə xidmət edir. Ədəbi dilin iki forması vardır: şifahi ədəbi dil və yazılı ədəbi dil. Şifahi ədəbi…

80 Bəyənmə No comments

Nida. Azərbaycan dili

Danışanın müxtəlif hisslərini sevinc, qorxu, həyəcan, təəccüb, kədər və s. bildirən sözlər nida adlanır. Nidaların leksik və qrammatik mənaları yoxdur. Nidaları mınaca, şərti olaraq, aşağıdakı qruplara bölmək olar: Qorxu, narahatlıq…

170 Bəyənmə 7 Comments

Ədat. Azərbaycan dili

Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsi ədat adlanır. Ədatlar söz və ya cümlələri qüvvətləndirməyə xidmət etdiyi üçün onları işləndiyi cümlədən çıxarsaq, mənada ciddi dəyişiklik baş verməz, həmin…

446 Bəyənmə 22 Comments

Bağlayıcı. Azərbaycan dili

Sadə cümlələrdə həmcins üzvlər, mürəkkəb cümlələrdə onu əmələ gətirən sadə cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi bağlayıcı adlanır. Bağlayıcılar sintaktik vəzifələrinə görə tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarına bölünür. Tabesizlik bağlayıcıları…

353 Bəyənmə 18 Comments

Azərbaycan dili. Zərfin digər nitq hissələrindən fərqi.

Zərflərin bir qismi cümlədəki yerindən asılı olaraq həm isim, həm zərf; həm sifət, həm say, həm zərf; həm qoşma, həm də zərf ola bilir. Bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakəları bilmək…

133 Bəyənmə 7 Comments

Azərbaycan dili , Zərf

Hərəkətin zamanını, tərzini, yerini, miqdarını, səbəbini bildirən əsasa  nitq hissəsi zərf adlanır. Zərflər nəcə? nə cür? nə zaman? haçan? nə vaxt? hara? harada? nə qədər? neçə? niyə?nə üçün? və s….

26 Bəyənmə No comments

Azərbaycan dilinin morofologiyası

Dil haqqında elmin bölmələrindən biri qranımatikadır. Qrammatikada (yunanca qranıma – hərf, işarə deməkdir) sözlərin dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir. Qrammatika iki hissədən ibarətdir: morfolorfya, sintaksis. Morfologiyada (yunanca morfe —forma, loqos…

19 Bəyənmə 5 Comments