Leksikologiya. Sözün leksik və qrammatik mənası.

Bizi əhatə edən aləmdə hər bir əşya, hərəkət, əlamət, hadisə və s. müəyyən bir sözlə ifadə olunur. Bu sözlər dilin lüğət tərkibini təşkil edir. Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin cəmi leksika (yunanca…

446 Bəyənmə 12 Comments

Fonetik təhlil

Sözün fonetik təhlili aşağıdakı kimi aparılır: Sözün səs və hərf tərkibi göstərilir. Sait səslər növlərinə görə təhlil olunur. Samit səslər növlərinə görə təhlil olunur. Sözün hecaları və vurğusu göstərilir. Sözdə…

198 Bəyənmə 9 Comments

Sözlərin sonunda samitlərin yazılışı və tələffüzü

Sonu b, d, g və c ilə bitən bəzi sözlərdə bu hərflər kar kimi tələffüz olunur: qənd [qənt], hicab [hicap], kitab [kitap], ağac [ağaç], otaq [otax], ahəng [ahənk], atlaz [atlas],…

510 Bəyənmə 23 Comments

Bəzi alınma sözlərdə samitlərin yazılışı və tələffüzü

Bəzi alınma sözlərdə iki saitin arasında gələn qoşa samitlər qoşa samitlə də yazılır: kassa, libretto, operetta, nəqqaş, kəmiyyət, kapella və s. Sonu qoşa samitlə bitən iki və çoxhecalı alınma sözlər…

24 Bəyənmə No comments

Bəzi saitlərin yazılışı

Qoşasaitli alınma sözlər [a] və ya [o] ilə deyilməsindən asılı olmayaraq o ilə yazılır: avtomat, biologiya, velosiped, ensiklopediya, kollektiv, kombinat, laborant, obyekt, poeziya, poema və s. U saitli alınma sözlər…

26 Bəyənmə No comments

Bəzi saitlərin tələffüzü

Rus və Avropa mənşəli alınma sözlərin bir çoxu o ilə yazılır, [a] kimi tələffüz edilir: proqram [praqram], motor [mator], orijinal [arjinal], Moskva [Maskva], model [madel], monolit [manalitj, monoloq [manalok], kombayn…

123 Bəyənmə 1 Comment

Qoşasaitli sözlərin yazılışı və tələffüzü

Dilimizdə bir çox sözlər var ki, onlarda iki sait səs yanaşı gəlir, belə sözlər qoşasaitli sözlər adlanır. Qoşasaitli sözlərin çoxunun deyilişi və yazılışı fərqlənir. Belə sözlərdə sait qoşalığı ya iki…

1.04K Bəyənmə 15 Comments

Fonem. Orfoqrafiya. Orfoqram.

Fonem Sözün mənasmı dəyişən səs fonem adlanr. Məsələn, tələ – dələ, zaman – saman, dağ – sağ, çağ – bağ – tağ, kal – kol və s. Dilimizdə dil vahidləri…

85 Bəyənmə 1 Comment

Azərbaycan dilində vurğu

Vurğunun 3 növü var: heca vurğusu, məntiqi vurğu, həyəcanlı vurğu. Heca vurğusu Sözdə hecalardan birinin qalanlarına nisbətən daha qüvvətli tələffüz edilməsi vurğu adlanır. Üzərinə vurğu düşən heca isə vurğulu heca…

548 Bəyənmə 24 Comments

Sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsi

Sözlər sətirdən sətrə hecalarla keçirilir. Bir saitdən ibarət hecalar istisnadır: ü-rək, a-ta, mət-bə-ə, ma-ne-ə. Sözü hecalara ayırıb sətirdən sətrə keçirməkdə kök və şəkilçinin rolu yoxdur. Qoşasamitli sözlər sətirdən sətrə keçirilərkən…

192 Bəyənmə 9 Comments