Baş cümlədə əvəzloklərin rolu

Tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümlələrində bu, o, buna, ona, bunda, onda, belə, elə, o qədər, odur, budur, ondadır, bundadır, ora, bura, o zaman və s. sözlər – işarə əvəzlikləri işlənir….

18 Bəyənmə No comments

Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda

Mübtəda cümlənin baş üzvü olub, kim? nə? bəzən də hara? suallarından birinə cavab verir və cümlədə haqqında danışılanı (şəxs, əşya, hadisə) bildirir. İsmin adlıq halında olan sözlər və birləşmələrlə ifadə…

348 Bəyənmə 3 Comments