Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələr.

İki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn cümlələr mürəkkəb cümlələr adlanır. Mürəkkəb cümlələr quruluşuna görə sadə cümlələrdən fərqlənir. Sadə cümlənin bir, mürəkkəb cümlənin isə…

30 Bəyənmə No comments

Cümlə üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlənin növləri

Baş üzvlərin iştirakına görə cümlənin iki növü var: Cüttərkibi cümlələr Təktərkibli cümlələr Cüttərkibi cümləlr. Baş üzvlərin hər ikisinin iştirak etdiyi sadə cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. Məsələn, Dərələr uğuldadı. Göylər guruldadı….

63 Bəyənmə No comments

Cümlə üzvlərinin əlavəsi

Cümlədə özündən əvvəlki üzvə aid olub onun mənasını izah edən, konkretləşdirən, həmin üzvün bütün qrammatik formalarını qəbul edən sözə və ya söz birləşməsinə cümlə üzvlərinin əlavəsi deyilir. Təyin və feli…

86 Bəyənmə 2 Comments

Sadə cümlə. Cümlə üzvləri

Müstəqil leksik mənaya malik olan və cümlədə başqa sözlə (bəzən bir neçə sözlə) sintaktik əlaqəyə girən sözlər cümlə üzvü adlanır.  Cümlə üzvləri bir sintaktik suala cavab verir  və firkin ifadə…

40 Bəyənmə 2 Comments

Cümlə, məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri. Nəqli cümlə

İnsanlar arasında ünsiyyət, fikir mübadiləsi cümlələr vasitəsilə həyata keçirilir. Cümlələrlə ya müəyyən bir məlumat verilir, ya bir şey soruşulur, ya bir  işə təhrik edilir, ya da hiss – həyəcan ifadə…

123 Bəyənmə 3 Comments

Söz birləşməsi və cümlə. Söz birləşməsində əsas və asılı tərəflər

Söz birləşməsi ilə cümlə arasında həm fərqli, həm də oxşar cəhətlər var. Oxşar cəhətlər aşağıdakılardır: Söz birləşməsində də,cümlə də sözlərin birləşməsindən yaranır. Söz birləşməsində də, cümlələrdə də sözlərin sırası eyni…

48 Bəyənmə 5 Comments