Baş cümlədə əvəzloklərin rolu

Tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümlələrində bu, o, buna, ona, bunda, onda, belə, elə, o qədər, odur, budur, ondadır, bundadır, ora, bura, o zaman və s. sözlər – işarə əvəzlikləri işlənir….

18 Bəyənmə No comments

Sadə cümlədə sözlərin sırası. Məntiqi vurğu

Azərbaycan dilində cümlə üzvlərinin müəyyən sıra ilə düzülüşü vardır. Müxtəsər cümlələrdə birinci mübtəda sonra isə xəbər gəlir. Məsələn, Həyat davam edir. Uşaqlar oynayırlar. Hava sərindir. Geniş cümlələrdə isə mübtəda ilə…

81 Bəyənmə No comments