Mürəkkəb quruluşlu tabeli mürəkkəb cümlələr. Tabeli mürəkkəb cümlələrin sintaktik təhlil qaydası

Bəzən tabeli mürəkkəb cümlələr iki sadə cümlənin deyil, daha artıq cümlənin birləşməsindən əmələ gəlir. Belə cümlələr mürəkkəb quruluşlu tabeli mürəkkəb cümlələr adlanır. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Bərabərhüquqlu budaq…

56 Bəyənmə 1 Comment

Tabeli mürəkkəb cümlələr

Tərkibindəki sadə cümlələrdən biri qrammatik cəhətdən müstəqil, digəri isə ondan asılı olan mürəkkəb cümlə tabeli mürəkkəb cümlə adlanır. Müstəqil olan cümlə baş cümlə, ona tabe olan cümlə isə budaq cümlə…

38 Bəyənmə No comments

Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcılar işləndiyi ücün onların məna əlaqələrini tapmaq asan olur. Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr isə intonasiya ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələrdir. Buncümlələrin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini…

29 Bəyənmə No comments

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr

Tasiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında aşağıdakı məna əlaqələri olur: Birləşdirmə bağlayıcısı: və. Məsələn, O, daha heç vaxt Adilin yanına getmədi və Adil də heç vaxt onu itiribaxtarmadı. Otağın qapısı…

61 Bəyənmə No comments

Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələr.

İki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn cümlələr mürəkkəb cümlələr adlanır. Mürəkkəb cümlələr quruluşuna görə sadə cümlələrdən fərqlənir. Sadə cümlənin bir, mürəkkəb cümlənin isə…

31 Bəyənmə No comments

Əlavə cümlələr və əlavə sözlər. Söz – cümlələr

Əlavə cümlələr ifadə olunan fikri dəqiqləşdirmək, şəxs, əşya hadisə haqqında əlavə məlumat vermək üçün işlədilir. Bunlar nitqdə haqqında əlavə məlumat vermək üçün işlədilir. Bunlar nitqdə xüsusi intonasiya ilə fərqləndirilir, yazıda…

123 Bəyənmə 3 Comments

Bütöv və yarımçıq cümlələr

Cümlələr bütöv və yarımçıq olur. Fikrin ifadəsi üçün lazım olan bütün üzvlərin bilavasitə iştirak etdiyi cümləı bütöv cümlə adlanır. Məsələn, Mən dərsimi öyrənmişəm. Bizə qonaqlar gəlib. Şagirdlər şənlik edirlər. Malını…

19 Bəyənmə No comments

Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!   In…

12 Bəyənmə No comments