Cümlə üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlənin növləri

Baş üzvlərin iştirakına görə cümlənin iki növü var: Cüttərkibi cümlələr Təktərkibli cümlələr Cüttərkibi cümləlr. Baş üzvlərin hər ikisinin iştirak etdiyi sadə cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. Məsələn, Dərələr uğuldadı. Göylər guruldadı….

63 Bəyənmə No comments

Cümlənin həmcins üzvləri

Bəzi cümlələrdə eyni suala cavab verən, cümlənin eyni bir üzvü ilə tabelilik, lakin bir-birilə tabesizlik əlaqəsində olan üzvlər olur. Məsələn, Mart, aprel, may yaz aylarıdır. Evdə, işdə, yolda bu fıkir…

60 Bəyənmə 3 Comments

Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması

Xəbər mübtəda ilə şəxsə görə həmişə uzlaşır. Mübtəda hansı şəxsdədirsə, xəbər də həmin şəxsdə olur, həmin şəxsin şəkilçisini qəbul edir. Məsələn, Mən dostumla bir yerdə idim. Onlar bu hadisəyə görə…

281 Bəyənmə 10 Comments

Cümlənin baş üzvləri. Mübtəda

Mübtəda cümlənin baş üzvü olub, kim? nə? bəzən də hara? suallarından birinə cavab verir və cümlədə haqqında danışılanı (şəxs, əşya, hadisə) bildirir. İsmin adlıq halında olan sözlər və birləşmələrlə ifadə…

348 Bəyənmə 3 Comments