Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

10 Bəyənmə No comments