Sintaktik əlaqələr

Söz birləşmələrini və cümlələri əmələ gətirən sözlərin məna və qrammatik cəhətdən bağlılığı sintaktik əlaqə adlanır. Söz birləşmələri və cümlələr arasında həm məna əlaqəsi, həm də sintaktik əlaqələr olur. Məsələn, gözəl…

52 Bəyənmə 1 Comment

Feli tərkiblər

Feli birləşmələrə cümlə daxilində tərkiblər də deyilir. Tərkiblər əsas tərəflərin adları ilə adlanır. Feli birləşmələr ikinci tərəfin ifadə vasitəsinə görə üç yerə bölünür: Fəli sifət tərkibləri Feli bağlama tərkibləri Məsdər…

56 Bəyənmə 1 Comment

Feli birləşmələr

İkinci (əsas) tərəfi felin təsriflənməyən formaları (məsdər, feli sifət, feli bağlama) ilə ifadə olunan  söz birləşmələri feli birləşmələr adlanır. Məsələn, məsdərlə – vətəni sevmək, təbiəti qorumaq, həvəslə oxumaq; feli sifətlə-…

166 Bəyənmə 2 Comments