Bəzi ikihecalı isimlərdə ikinci saitin düşməsi

Azərbaycan dilində isimlərin bəzilərinə saitlə başlayan şəkilçilər artırdıqda həmin sözün ikinci saiti düşür. Bir qrup sözlər vardır ki, onlarda həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda düşür. Bunlar aşağıdakılardır: isim,…

153 Bəyənmə 6 Comments

İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi

İsimlər şəkilçilərin köməyi ilə mənsubiyyətə görə dəyişə bilir. Məsələn: (mənim) qələmim, (sənin) qələmin, (onun) qələmi, (bizim) qələmimiz, (sizin) qələminiz, (onların) qələmi. Əşyanın hansı şəxsə mənsub olduğunu bildirən qrammatik şəkilçilər mənsubiyyət…

796 Bəyənmə 26 Comments

Mürəkkəb adlar

Mürəkkəb adlara idarə və təşkilatların, bayramların, dövlət təltiflərinin adları və coğrafi adlar aiddir. Mürəkkəb adlar xüsusi isimlərdən onunla fərqlənir ki, xüsusi isimlər ayrı-ayrı sözlərdən, mürəkkəb adlar isə söz birləşmələrindən ibarət…

506 Bəyənmə 15 Comments

Ümumi və xüsusi isimlər

İsimlər iki qrupa bölünür: ümumi isimlər, xüsusi isimlər. Ümumi isimlər eynicinsli əşyaların adını bildirir. Məsələn, kitab, ağac, ot, adam, ulduz, planet, balıq və s. Xüsusi isimlər tək olan varlıqların adını…

610 Bəyənmə 14 Comments

İsim nitq hissəsi

Əşyanın adını bildirən, kim? nə? və bəzən hara? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi isim adlanır. Burada əşya dedikdə bütün konkret (kitab, torpaq, daş, qaşıq, duz, avtomobil, silah, kağız və…

39 Bəyənmə No comments

Azərbaycan dilinin morofologiyası

Dil haqqında elmin bölmələrindən biri qranımatikadır. Qrammatikada (yunanca qranıma – hərf, işarə deməkdir) sözlərin dəyişməsi və cümlədə birləşməsi qaydaları öyrənilir. Qrammatika iki hissədən ibarətdir: morfolorfya, sintaksis. Morfologiyada (yunanca morfe —forma, loqos…

15 Bəyənmə No comments