Mürəkkəb quruluşlu tabeli mürəkkəb cümlələr. Tabeli mürəkkəb cümlələrin sintaktik təhlil qaydası

Bəzən tabeli mürəkkəb cümlələr iki sadə cümlənin deyil, daha artıq cümlənin birləşməsindən əmələ gəlir. Belə cümlələr mürəkkəb quruluşlu tabeli mürəkkəb cümlələr adlanır. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Bərabərhüquqlu budaq…

53 Bəyənmə 1 Comment

Tabeli mürəkkəb cümlələr

Tərkibindəki sadə cümlələrdən biri qrammatik cəhətdən müstəqil, digəri isə ondan asılı olan mürəkkəb cümlə tabeli mürəkkəb cümlə adlanır. Müstəqil olan cümlə baş cümlə, ona tabe olan cümlə isə budaq cümlə…

38 Bəyənmə No comments

Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri

Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən sadə cümlələr arasında aşağıdakı məna əlqələri mövcuddur: Zaman əlaqəsi Ardıcıllıq əlaqəsi Səbəb – nəticə əlaqəsi Aydınlaşdırma əlaqəsi Qarşılaşdırma əlaqəsi Bölüşdürmə əlaqəsi Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb…

157 Bəyənmə 1 Comment

Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcılar işləndiyi ücün onların məna əlaqələrini tapmaq asan olur. Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr isə intonasiya ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələrdir. Buncümlələrin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini…

29 Bəyənmə No comments

Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr

Tasiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında aşağıdakı məna əlaqələri olur: Birləşdirmə bağlayıcısı: və. Məsələn, O, daha heç vaxt Adilin yanına getmədi və Adil də heç vaxt onu itiribaxtarmadı. Otağın qapısı…

60 Bəyənmə No comments

Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələr.

İki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn cümlələr mürəkkəb cümlələr adlanır. Mürəkkəb cümlələr quruluşuna görə sadə cümlələrdən fərqlənir. Sadə cümlənin bir, mürəkkəb cümlənin isə…

31 Bəyənmə No comments

İsimlərin quruluşca növləri

İsimlərin quruluşca üç növü vardır: sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. Sadə isimlər yalnız kökdən və ya bir kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olur. Məsələn: ay, təpə, ağaclar, kitabdan və s. …

237 Bəyənmə 10 Comments

Mürəkkəb adlar

Mürəkkəb adlara idarə və təşkilatların, bayramların, dövlət təltiflərinin adları və coğrafi adlar aiddir. Mürəkkəb adlar xüsusi isimlərdən onunla fərqlənir ki, xüsusi isimlər ayrı-ayrı sözlərdən, mürəkkəb adlar isə söz birləşmələrindən ibarət…

642 Bəyənmə 27 Comments

Sözlərin quruluşca növləri

Dilimizdəki sözlər quruluşuna görə üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə sözlər bir kökdən ibarət olur, məsələn: ot, sel, dağ, məktəb, şimal, ölkə və s. Düzəltmə sözlər bir kökdən və…

878 Bəyənmə 38 Comments