Budaq cümlələrin növləri. Mübtəda budaq cümləsi

Budaq cümlələr baş cümləyə münasibətdə müxtəlif vəzifələr daşıyır. Bunlar təxminən cümlə üzvlərinin daşıdığı vəzifəyə uyğun gəlir. Bu baxımdan budaq cümlələr aşsğıdakı qruplara ayrılır: Mübtəda budaq cümləsi Xəbər budaq cümləsi Tamamlıq…

25 Bəyənmə No comments

Cümlə üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlənin növləri

Baş üzvlərin iştirakına görə cümlənin iki növü var: Cüttərkibi cümlələr Təktərkibli cümlələr Cüttərkibi cümləlr. Baş üzvlərin hər ikisinin iştirak etdiyi sadə cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. Məsələn, Dərələr uğuldadı. Göylər guruldadı….

63 Bəyənmə No comments

Söz birləşməsinin növləri

Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri iki yerə bölünür: İsmi birləşmələr Feli birləçmələr İkinci  tərəfi adlarla (əşya, əlamət, hərəkət, say adları) ifadə olunan söz birləşmələri ismi birləşmələr adlanır. Məsələn,…

234 Bəyənmə 7 Comments

Felin mənaca növləri

Hərəkəti icra edənlə üzərində hərəkət icra olunan əşya (obyekt) arasında qarşılıqlı münasibət baxımından felin aşağıdakı qrammatik məna növləri ayırd edilir: məlum növ, məchul növ, qayıdış növ, şəxssiz növ, icbar növ,…

597 Bəyənmə 28 Comments

Əvəzliklərin quruluşuna görə növləri

Əvəzliklər quruluşca 3 yerə bölünür: sadə əvəzliklər, düzəltmə əvəzliklər, mürəkkəb və ya tərkibi əvəzliklər. Əvəzliklərin çoxu sadə əvəzliklərdir: mən, sən, o, həmin, hütün, fılan, öz, kim?, elə, belə və s….

58 Bəyənmə 3 Comments

Sayların mənaca növləri. Miqdar sayları

Sayın mənaca iki növü var: miqdar saylan, sıra sayları. Miqdar sayları əşyanın miqdarını bildirir və neçə? nə qədər? suallarından birinə cavab olur. Miqdar saylarının aşağıdakı növləri vardır: Müəyyən miqdar sayları…

559 Bəyənmə 19 Comments

Say nitq hissəsi. Sayların quruluşca növləri

Say nitq hissəsi Əşyanın miqdarını və ya sırasını bildirən nitq hissəsi say adlanır. Say neçə? nə qədər? neçənci? suallarından birinə cavab olur. Məsələn: beş, yüz, otuz iki, üçüncü, xeyli, bir…

71 Bəyənmə 1 Comment

Sifətlərin quruluşca növləri

Sifətlər quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə sifətlər Sadə sifətlər bir kökdən ibarət olur və kökün sonunda leksik şəkilçi olmur. Məsələn: qırmızı, yüngül, boz, qara, qəşəng, zərif və…

318 Bəyənmə 17 Comments