İndiki zaman və Gələcək zaman

İndiki zaman İndiki zaman hərəkətin söhbət gedən vaxt icra olunduğunu bildirir. -ır4 şəkilçisi vasitəsilə yaranır. Məsələn: gəl+ir, ged+ir, bax+ır və s. İndiki zamanda olan fellərin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi aşağıdakı…

456 Bəyənmə 15 Comments