Sadə cümlədə sözlərin sırası. Məntiqi vurğu

Azərbaycan dilində cümlə üzvlərinin müəyyən sıra ilə düzülüşü vardır. Müxtəsər cümlələrdə birinci mübtəda sonra isə xəbər gəlir. Məsələn, Həyat davam edir. Uşaqlar oynayırlar. Hava sərindir. Geniş cümlələrdə isə mübtəda ilə…

7 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sadə cümlə. Cümlə üzvləri

Müstəqil leksik mənaya malik olan və cümlədə başqa sözlə (bəzən bir neçə sözlə) sintaktik əlaqəyə girən sözlər cümlə üzvü adlanır.  Cümlə üzvləri bir sintaktik suala cavab verir  və firkin ifadə…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

İsimlərin quruluşca növləri

İsimlərin quruluşca üç növü vardır: sadə, düzəltmə və mürəkkəb isimlər. Sadə isimlər yalnız kökdən və ya bir kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olur. Məsələn: ay, təpə, ağaclar, kitabdan və s. …

30 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sözlərin quruluşca növləri

Dilimizdəki sözlər quruluşuna görə üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə sözlər bir kökdən ibarət olur, məsələn: ot, sel, dağ, məktəb, şimal, ölkə və s. Düzəltmə sözlər bir kökdən və…

94 Bəyənmə 4 Şərh