Sayların substantivləşməsi

Saylar bəzən cümlədə isimsiz işlənir. Bu zaman onlar hal, mənsubiyyət və kəmiyyət şəkilçiləri qəbul edərək isimləşir, yəni substantivləşir. Cümlədə isimləşən say mübtəda və tamamlıq, bəzən isə xəbər vəzifəsində işlənə bilir….

24 Bəyənmə No comments

Sıra sayları

Sıra sayları əşyanın sırasını bildirir və neçənci? sualına cavab olur. Sıra sayları miqdar saylarının sonuna -ıncı4 şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Məsələn: beşinci, altıncı, yüzüncü və s. Sözün kökü saitlə qurtaranda şəkilçinin…

52 Bəyənmə No comments

Numerals

Numerals include all numbers, whether as words or as digits. They may be divided into two major types. CARDINAL numerals include words like: nought, zero, one, two, 3, fifty-six, 100,…

5 Bəyənmə No comments

Dərs 9 – Saylar, Miqdar sayları

LEKTION 9 – Die Zahlen und Grundzahlwörter (Kardinalia) Alman diulində saylar azərbaycan dilində olduğu kimi iki qrupa bölünür: Miqdar sayları Sıra sayları Bundan başqa alman dilində sayların tarix forması da mövcuddur ki, burada xüsusi…

17 Bəyənmə 2 Comments