Sifətin isimləşməsi

Bəzi sifətlər cümlədə isimləşə bilir – hal, mənsubiyyət, kəmiyyət şəkilçiləri qəbul edir, cümlədə mübtəda və tamamlıq vəzifəsində işlənir. Belə sifətlər substantivləşmiş (isimləşmiş) sifətlər adlanır. Məsələn: Alıcı  mağazaya daxil oldu. Qoca…

158 Bəyənmə 24 Comments

Sifətin müqayisə dərəcələri

Müxtəlif əşyaların eyni əlamət və keyflyyətləri birbirindən az və ya çox dərəcədə fərqlənə bilər. Bu fərqlər sifətin müqayisə dərəcələri ilə bildirilir. Bu xüsusiyyət də onu digər əsas nitq hissələrindən fərqləndirir….

447 Bəyənmə 29 Comments

Sifətlərin quruluşca növləri

Sifətlər quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə sifətlər Sadə sifətlər bir kökdən ibarət olur və kökün sonunda leksik şəkilçi olmur. Məsələn: qırmızı, yüngül, boz, qara, qəşəng, zərif və…

310 Bəyənmə 17 Comments

Sifət nitq hissəsi

Əşyanm əlamət və keyfıyyətini bildirən, necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi sifət adlanır. Sifət həmişə ismə aid olur və cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir. Bəzən…

49 Bəyənmə No comments

Dərs 5.1 – Sifətin Müqayisə dərəcəsi

LEKTİON 5.1 – Die Komparativ Sifətin müqayisə dərəcəsi o zaman işlədilir ki, müqayisə tərəfləri arasındakı xüsusiyyət, əlamət və keyfiyyət eyni olmur, ya artıq, ya da əskik ( az və ya çox)…

18 Bəyənmə No comments