Xitablar. Azərbaycan dili

Bəzi cümlələrin tərkibində elə söz və söz birləşmələri olur ki, onlar qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmur və həç bir sintaktik vəzifə daşımır, heç bir suala cavab vermir. Bunlara…

195 Bəyənmə 3 Comments

Tamamlıq. Azərbaycan dili

Tamamlıq xəbərdən asılı olub hərəkət və əlamətin obyektini bildirir. Tamamlıq xəbərə idarə əlaqəsi ilə bağlanır və ismin yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq hallarının suallarına (kimə?, nəyə?, kimi?, nəyi?, nə?, nədə?, kimdən?,…

95 Bəyənmə No comments

Söz birləşməsinin növləri

Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri iki yerə bölünür: İsmi birləşmələr Feli birləçmələr İkinci  tərəfi adlarla (əşya, əlamət, hərəkət, say adları) ifadə olunan söz birləşmələri ismi birləşmələr adlanır. Məsələn,…

234 Bəyənmə 7 Comments

Söz birləşməsi və cümlə. Söz birləşməsində əsas və asılı tərəflər

Söz birləşməsi ilə cümlə arasında həm fərqli, həm də oxşar cəhətlər var. Oxşar cəhətlər aşağıdakılardır: Söz birləşməsində də,cümlə də sözlərin birləşməsindən yaranır. Söz birləşməsində də, cümlələrdə də sözlərin sırası eyni…

49 Bəyənmə 5 Comments

Sintaksis. Söz birləşməsi və söz

Qrammatikannın sintaksis bölməsində söz birləşmələri və cümlələrdən bəhs olunur. Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gəlir və əşya, hərəkət, əlamət və s….

50 Bəyənmə No comments

Sözün başlanğıc forması

Sözün qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi sözün başlanğıc forması adlanır. Sözün başlanğıc forması onun leksik mənasını bildilən hissəsidir. Məsələn, üz,-ür, üzgüçü-nün, üzgüçülük-də, qaz-ırdı, qazma–da, qazmaçı–ya, qazmaçılıq–da və s. Sözün başlanğıc…

429 Bəyənmə 24 Comments

Sözün həqiqi və məcazi mənası

Sözün ilkin mənası onun həqiqi mənası adlanır. Sonradan qazandığı, törəmə mənası isə məcazi mənası olur. Məsələn, göz sözü adamın gözü, hər hansı canlının gözü ifadələrində əsas; bulağın gözü, yaranın gözü, gözə…

1.52K Bəyənmə 90 Comments