Sözün terminoloji funksiyası (termin)

Sözün elmi üslubdakı əsas vəzifəsinə onun terminoloji funksiyası deyilir. Mətndə bilavasitə tərminoloji funksiya daşıyan söz, yaxud ifadələr termin adlanır. Terminlər yalnız elmi üslub üşün xarakterikdir, elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək…

45 Bəyənmə No comments

Sözün poetik funksiyası (poetizm). Bədii ifadə vasitələri (məcazlar)

Bədii üslubda sözün əsas işinə, vəzifəsinə sözün poetik funksiyası deyilir. Mətndə poetik funksiya  daşıyan söz və yaxud ifadə isə poetizm adlanır. Sözün poetik funksiyası normativ funksiyasından fərqlənir. Məsələn, soyuq hava…

104 Bəyənmə No comments