Xəbər budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi.

(Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin işarə əvəzlikləri ilə ifadə olunmuş xəbərini izah edir və ismi xəbərin suallarına ( nədir? kimdir? neçədir? haradadır?) cavab verir. Baş cümlənin xəbəri, adətən, odur, budur,…

20 Bəyənmə No comments

Tamamlıq. Azərbaycan dili

Tamamlıq xəbərdən asılı olub hərəkət və əlamətin obyektini bildirir. Tamamlıq xəbərə idarə əlaqəsi ilə bağlanır və ismin yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq hallarının suallarına (kimə?, nəyə?, kimi?, nəyi?, nə?, nədə?, kimdən?,…

95 Bəyənmə No comments