Sözün terminoloji funksiyası (termin)

Sözün elmi üslubdakı əsas vəzifəsinə onun terminoloji funksiyası deyilir. Mətndə bilavasitə tərminoloji funksiya daşıyan söz, yaxud ifadələr termin adlanır. Terminlər yalnız elmi üslub üşün xarakterikdir, elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək…

45 Bəyənmə No comments