The definite article. Перед нарицательными существительными.

Перед нарицательными существительным, обозначающим конкретный предмет,  о котором даются или выясняются дополнительные сведения. The flat is quite large and comfortable. Where is the book? – Квартира довольно большая и удобная….

12 Bəyənmə No comments

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

127 Bəyənmə No comments