Xəbər budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi.

(Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin işarə əvəzlikləri ilə ifadə olunmuş xəbərini izah edir və ismi xəbərin suallarına ( nədir? kimdir? neçədir? haradadır?) cavab verir. Baş cümlənin xəbəri, adətən, odur, budur,…

19 Bəyənmə No comments

Xəbər, nitq hissələri

Xəbər cümlədə haqqında danişilanın hərəkətini, halını, əlamətini və s. bildirən baş üzvdür. O, nə edir? kimdir? nədir? haradadır? necədir? və s. suallarından birinə cavab olur. Xəbər həm nitq hissələri ilə,…

185 Bəyənmə 4 Comments