Təyin budaq cümləsi. Zərflik budaq cümlələri.

Təyin budaq cümləsi baş cümlənin isimlə (və ya isimləşmiş sözlərlə)ifadə olunmuş üzvlərindən birinə aid olub, onu izah edir və təyinin suallarına ( necə? nə cür? hansı?) cavab verir. Baş cümlədə…

22 лайка No comments

Xəbər budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi.

(Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin işarə əvəzlikləri ilə ifadə olunmuş xəbərini izah edir və ismi xəbərin suallarına ( nədir? kimdir? neçədir? haradadır?) cavab verir. Baş cümlənin xəbəri, adətən, odur, budur,…

10 лайков No comments

Budaq cümlələrin növləri. Mübtəda budaq cümləsi

Budaq cümlələr baş cümləyə münasibətdə müxtəlif vəzifələr daşıyır. Bunlar təxminən cümlə üzvlərinin daşıdığı vəzifəyə uyğun gəlir. Bu baxımdan budaq cümlələr aşsğıdakı qruplara ayrılır: Mübtəda budaq cümləsi Xəbər budaq cümləsi Tamamlıq…

15 лайков No comments