The definite article. Перед нарицательными существительными.

Перед нарицательными существительным, обозначающим конкретный предмет,  о котором даются или выясняются дополнительные сведения. The flat is quite large and comfortable. Where is the book? – Квартира довольно большая и удобная….

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

8 Bəyənmə Şərh yoxdur

Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir. Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir: man (kişi), men (kişilər), man’s (kişinin)…

8 Bəyənmə Şərh yoxdur

Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

[i:]  “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;  “e, ea,eo” – tree, see, three, easy, please, people;  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling; [ı]  “y” hərfi…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Английский язык, текст, активный словарь

MY FRIEND’S FAMILY  My ‘friend’s ‘name is Lavrov. |He ‘lives in Moscow.| His ‘family is ↑not ‘very large.|His ‘wife’s name is Mary |and his ‘childre’s names are ‘Ann and Nick.|…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Английский язык, имя возраст, местожительство, семья

Имя, Возраст  What’s your name? – Как вас зовут? My name is…. – меня зовут What’s your first name? – Как ваше имя? My first name is…. – Мое имя…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Английский язык, обиходные выражения, общение.

Да – Yes (йес) Нет – No (ноу) Спасибо – Thank you (сэнкью) Пожалуйста – Please (плиз) Я с вами согласен (согласна) – I agree with you (ай эгри виз…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Английский язык, глаголы , словарь и тест к обучению.

 My Last Week – end A ‘week a go my ‘friend ‘Boris Klimov  ‘came to ‘Moscow from Leningrad. On Saturday he ‘came to ‘see me and my family. We de’cided…

9 Bəyənmə 1 Şərh

Английский язык, практика, текст и активный словарь

MY FRIEND IS A CHILDREN’S DOCTOR NOW. My ‘friend ‘name is Peter . He and Iare doctors now, but e’leven ‘years a go we were ‘students at a Medical ‘college…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur