Nitq normalarının tarixiliyi. Nıtq istisnaları

Norma tarixi kateqoriyadır. İllər ötdükcə ədəbi dilin normasında əvvəlkindən fərqli müəyyən əlamətlər, keyfiyyətlər ortaya çıxır. Məsələn, 30-cu illərə qədər Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikasında sağır nun adlı bir səs var idi,…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dilimizin tərkibində özləşmə meyilləri. Qrammatik norma.

Dilimizin lüğət tərkibində 60-ci illərdən başlayaraq özləşmə meyilləri(alınma sözlərin yerində millisini işlətmə meyli) müşahidə olunur. Təbiidir ki, bu meyillər hər zaman özünü doğrultmur. lakin özləşmə meyli dilimizi başqa dillərin təsirinə…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Fonetik norma. Leksik norma.

Söz ümumxalq dilində müxtəlif formalarda işlənsə də, ədəbi dildə yalnız bir formada tələffüz olunur və yazılır. Fonetik norma özü iki yerə bölünür: orfoepik norma, orfoqrafik norma. Orfoqrafik və orfoepik normalar…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Ədəbi dil. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normaları.

Ədəbi dil tarixən müəyyənləşmiş möhkəm qayda -qanunlara tabe olub, xalqın, millətin ümumi, nümunəvi ünsiyyətinə xidmət edir. Ədəbi dilin iki forması vardır: şifahi ədəbi dil və yazılı ədəbi dil. Şifahi ədəbi…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Niqt mədəniyyətinin ümumi və xüsusi məsələləri. Dil, nitq və nitq fəaliyyət.

Nitq mədəniyyətinin ümumi (ictimai) xarakter daşıyan məsələləri vardır. Bu o deməkdir ki, nitqin düzgünlüyü bütövlükdə cəmiyyətdən tələb olunur. Demək, dilin qaydaqanunlarına hamı riayət etməlidir. Dilin fometik tərkibini, düzgün tələffüz və…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Nitq mədəniyyəti anlaşı. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi və ifadəliliyi.

Nitq mədəniyyəti ünsiyyət vasitəsini elmi əsaslarla öyrənir. Məlum olduği kimi hər  hansı fonetik, leksik, qrammatik, eləcə də orfoqrafiq və orfoepik qayda-qanunları vardır. Nitq mədəniyyətinin anlayışı. Nitq mədəniyyəti dedikdə hər şeydən…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Türk dilləri ailəsi. Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşu

İnsan cəmiyyətinin yarandığı dövrlərdə dünya dilləri az sayda olmuşdur. Daha sonra isə bir dil arasında bölünmə baş vermiş, bir dildən onlarla dillər əmələ gəlmişdir. Təbii haldır ki, dillərin yaranma prosesi…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dialektologiya. Azərbacan dilinin quruluşu və tarixi haqqında

Mətbuatda, radio – televiziyada, kitablaarda, əsasən, ədəbi dildən istifadə olunur. Ancaq cəmiyyətdə ədəbi dildən başqa müəyyən ərazilərlə bağlı dilo variantları, məhəlli dil xqsusiyyətləri də  mövcuddur. Həmin yerli-məhəlli danışığa dialekt və…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Etimologiya. Lüğətçilik

Etimologiya sözü yunan sözü olub «etimon» və «logos»  hissələrindən ibarətdir. Dilçiliyin etimologiya şöbəsi sözün mənşəyindən, nədən yaranmasından bəhs edir. Etimologiya mənşə sözünün sinonimi kimi də işlənir. Dilimizdə bəzi sözlər vardır…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dilçilik. Azərbacan dili

Cəmiyyətdə müxtəlif elm sahələri mövcuddur: riyaziyyat, kimya, fizika, coğrafiya, fəlsəfə və s. Bunların hərəsi təbiətin, cəmiyyətin, həyatın müəyyən bir sahəsini öyrənir. Bu elmlər içərində əhəmiyyətli yərlərdən birini də dilçilik tutur….

4 Bəyənmə Şərh yoxdur