Склонение имен существительных

В немецком языке  различаются три типа склонения существительных: сильное, слабое и женское. При склонение большинства имен существительных изменяется только артикль или замещающее его слово, т.к падежных окончаний у немецких существительных…

8 Bəyənmə 3 Şərh

Употребление – неопределенного артикля. Отсутствие артикля.

Неопределенный артикль употребляется только в единственном числе. Он используется: Перед существительными, обозначающими предмет, о котором говорится в первый раз и который является новым, неизвестным в данной ситуации: Ich lese eine…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

İşgüzar sənədlərin dili.Sənəd dilində rəsmi və qeyri-rəsmi ifadələr. Fərdi üslub.Fərdi üslub nədir?

İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır, ayrı-ayrı vətəndaşlar aid olur. İşgüzar sənədlərə ərizə, tərcümeyi – hal,bildiriş, elan, arayış, protokol, izahat, reklam, etiket, akt, vəkalətnamə və s. aiddir. İşgüzar sənədlər hamı…

18 Bəyənmə Şərh yoxdur

Rəsmi sənədlərin dili

Dövlət, hökumət təşkilatlarının tərib etdiyi və xüsusi qaydada təsdiq olunan sənədlər rəsmi sənədlər adlanır. Rəsmi sənədlərə konstitusiya, qanun, qərar, kodeks, sərəncam, fərman, əmr və s daxildir. Bu sənədləri mütəxəssislər hazırlayır…

10 Bəyənmə Şərh yoxdur

Məişət üslubunun yaranma şəraiti. Rəsmi-işgüzar üslub. Rəsmi-işgüzar üslub nədir?

Məişət dili danışıq dilidir. Danışıq dilinin qarşılığı yazılı dildir. Yazılı dil cəmiyyətin inkişafindan sonra yaranmişdır. Şifahi nitq, yəni danışıq dili ilkindir. Deməli,yazılıdil şifahi dilin əsasında formalaşır . Yazılı dil çox…

7 Bəyənmə Şərh yoxdur

Publisistik üslubun digər funksional üslublarla əlagəsi.Məişət üslubu.Məişət üslubu nədir?

Publisistik üslub ictimai nitq forması olduğundan  digər funksional üslubların bəzi əlamətlərini də daşıyır. Bu baxımdan publisistik üslubun aşağıdakı növləri meydana çıxır: Bədii – publisistik dil: Elmi – publisistik dil: Rəsmi-publisistik…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Elmi üslubun müxtəlif elm sahələri üzrə təzahürləri.Publisistik üslub. Nədir?

Elmi üslub müxtəlif elm sahələrində təzahür edir. Hər  bir sahənin özünəməxsus terminologiyası var. Elm sahələri aşağıdakə kimi  qruplaşdırılır: Humanitar: fəlsəfə, tarix, filologiya, psixologiya, sosiologiya və s. Təbiət:  biologiya, coğrafiya, tibb…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sözün terminoloji funksiyası (termin)

Sözün elmi üslubdakı əsas vəzifəsinə onun terminoloji funksiyası deyilir. Mətndə bilavasitə tərminoloji funksiya daşıyan söz, yaxud ifadələr termin adlanır. Terminlər yalnız elmi üslub üşün xarakterikdir, elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Mətnaltı məna haqqında. Müəllifin dili və tipin dili.Elmi üslub. Elmi üslub nədir?

Sözün, yaxud bütöv mətnin ifadə etdiyi mənanın üzdə yox, mətnin dərinliyində gizlədilməsinə mətnaltı məna deyilir. Burada mətnin ifadə etdiyi məna dərhal anlaşılmır. Mətnaltı məna aşağıdakı məqsədlərdən yaranır: Hər hanısa bir…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sözün poetik funksiyası (poetizm). Bədii ifadə vasitələri (məcazlar)

Bədii üslubda sözün əsas işinə, vəzifəsinə sözün poetik funksiyası deyilir. Mətndə poetik funksiya  daşıyan söz və yaxud ifadə isə poetizm adlanır. Sözün poetik funksiyası normativ funksiyasından fərqlənir. Məsələn, soyuq hava…

7 Bəyənmə Şərh yoxdur