Ümumiləşdirici sözlər

Həmcins üzvlərin hamısına aid olub, onları ümumiləşdirən söz ümumiləşdirici söz adlanır. Ümumləşdirici söz həmcins üzvlərlə eyni qrammatik formada olur. O, həmcins üzvlərdən əvvəl və sonra işlənə bilir. Həmcins üzvlərdən əvvəl…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Cümlənin həmcins üzvləri

Bəzi cümlələrdə eyni suala cavab verən, cümlənin eyni bir üzvü ilə tabelilik, lakin bir-birilə tabesizlik əlaqəsində olan üzvlər olur. Məsələn, Mart, aprel, may yaz aylarıdır. Evdə, işdə, yolda bu fıkir…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sadə cümlədə sözlərin sırası. Məntiqi vurğu

Azərbaycan dilində cümlə üzvlərinin müəyyən sıra ilə düzülüşü vardır. Müxtəsər cümlələrdə birinci mübtəda sonra isə xəbər gəlir. Məsələn, Həyat davam edir. Uşaqlar oynayırlar. Hava sərindir. Geniş cümlələrdə isə mübtəda ilə…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Cümlə üzvlərinin əlavəsi

Cümlədə özündən əvvəlki üzvə aid olub onun mənasını izah edən, konkretləşdirən, həmin üzvün bütün qrammatik formalarını qəbul edən sözə və ya söz birləşməsinə cümlə üzvlərinin əlavəsi deyilir. Təyin və feli…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

Zərflik. Zaman zərfliyi

Zərflik cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, hərəkəti və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətlərdən izah edir. Zərflik, əsasən, zərflərlə – tərzi – hərəkət, zaman, yer, miqdar zərfləri ilə fadə olunur….

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

Təyin. Azərbaycan dili

Təyin isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadə olunan cümlə üzvlərini müxtəlif cəhətdən izah edir. Təyin izah etdiyi sözdən əvvəl gəlir, ona yanaşma əlaqəsi ilə bağlanır və necə? nə cür? hansı?…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur

Tamamlıq. Azərbaycan dili

Tamamlıq xəbərdən asılı olub hərəkət və əlamətin obyektini bildirir. Tamamlıq xəbərə idarə əlaqəsi ilə bağlanır və ismin yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq hallarının suallarına (kimə?, nəyə?, kimi?, nəyi?, nə?, nədə?, kimdən?,…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması

Xəbər mübtəda ilə şəxsə görə həmişə uzlaşır. Mübtəda hansı şəxsdədirsə, xəbər də həmin şəxsdə olur, həmin şəxsin şəkilçisini qəbul edir. Məsələn, Mən dostumla bir yerdə idim. Onlar bu hadisəyə görə…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Xəbər, nitq hissələri

Xəbər cümlədə haqqında danişilanın hərəkətini, halını, əlamətini və s. bildirən baş üzvdür. O, nə edir? kimdir? nədir? haradadır? necədir? və s. suallarından birinə cavab olur. Xəbər həm nitq hissələri ilə,…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur