Niyə məhz Türkiyədə təhsil?

Hər il xaricdə təhsil almaq istəyən şagird və tələbələrin sayı getdikcə artır. Bu kateqoriyaya öz akademik fəaliyyətlərini daha da genişləndirmək istəyənlər, gələcəkdə yüksək gəlirli vəzifədə çalışmaq istəyənlər və xüsusilə də…

68 Bəyənmə 2 Comments

Uşaqlarınız üçün ən yaxşı onlayn ingilis dili kursları hansılardır?

İngilis dili övladınıza verə biləcəyiniz ən dəyərli hədiyyələrdən biridir. İngilis dili bilənlər çox vaxt daha çox qazanır, əla universitetlərə daxil olur və səyahət etməyi asanlaşır. Bir sözlə, uşaqlıqda ingilis dilini…

61 Bəyənmə No comments

Bəzi ikihecalı isimlərdə ikinci saitin düşməsi

Azərbaycan dilində isimlərin bəzilərinə saitlə başlayan şəkilçilər artırdıqda həmin sözün ikinci saiti düşür. Bir qrup sözlər vardır ki, onlarda həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda düşür. Bunlar aşağıdakılardır: isim,…

187 Bəyənmə 4 Comments

Глаголы II спряжения (настоящее время)

Глаголы ΙΙ спряжения имеют характерное окончание – ere: prendere –  брать, insistre – настаивать, cedere – уступать. Правильные глаголы этого спряжения в настоящем времени имеют  следующие окончания, присоединяющиеся к основе…

141 Bəyənmə No comments

Глаголы I спряжения на ciare, -giare

Глаголы Ι спряжения, оканчивающиеся на -ciare, – giare, сохраняют произносимый в инфинитиве согласный во всех лицах: Presente. Настоящее время cominciare – начинать (io)comincio – я начинаю (tu) cominci – ты…

104 Bəyənmə No comments

Lesson 11

to keep out: not  to  enter, not allow to enter There was a large sign outside the door that said, “Danger! Keep out!” I’ve told you to keep the dog…

114 Bəyənmə 1 Comment

Essential idioms in English. Lesson 9

to wake up:  to arise from sleep, to awaken (S) Compare wake up and get up as used in the first example. Maggie wore up this morning very early, but…

113 Bəyənmə No comments

Повелительные наклонения(1-е, 2-е л. мн.числа) Конструкции с глаголом essere

В итальянском языке формы повелительного наклонения 1- го и 2-го  л. мн.числа совпадают с соответствующими формами изъявительного наклонения. Parliamo italiano  – Мы говорим по- итальянски Parliamo italiano! – Давайте говорить…

96 Bəyənmə No comments

Личные местоимения в функции подлежащего. Форма вежливости

В функции подлежащего в современном итальянском языке употребляются следующие местоимения: io – я, tu – ты, lui – он, lei – она, Lei – Вы, noi – мы, voi –…

98 Bəyənmə No comments

Имя прилагательное, глаголы спряжения настоящее время

Подавляющие большинство итальянских прилагательных имеют те же характерные  окончания женского и мужского рода, что и существительные: м.р (m) -o: bello – красивый, italiano – итальянский;          …

99 Bəyənmə No comments