Publisistik üslubun digər funksional üslublarla əlagəsi.Məişət üslubu.Məişət üslubu nədir?

Publisistik üslub ictimai nitq forması olduğundan  digər funksional üslubların bəzi əlamətlərini də daşıyır. Bu baxımdan publisistik üslubun aşağıdakı növləri meydana çıxır: Bədii – publisistik dil: Elmi – publisistik dil: Rəsmi-publisistik…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Elmi üslubun müxtəlif elm sahələri üzrə təzahürləri.Publisistik üslub. Nədir?

Elmi üslub müxtəlif elm sahələrində təzahür edir. Hər  bir sahənin özünəməxsus terminologiyası var. Elm sahələri aşağıdakə kimi  qruplaşdırılır: Humanitar: fəlsəfə, tarix, filologiya, psixologiya, sosiologiya və s. Təbiət:  biologiya, coğrafiya, tibb…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sözün terminoloji funksiyası (termin)

Sözün elmi üslubdakı əsas vəzifəsinə onun terminoloji funksiyası deyilir. Mətndə bilavasitə tərminoloji funksiya daşıyan söz, yaxud ifadələr termin adlanır. Terminlər yalnız elmi üslub üşün xarakterikdir, elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Mətnaltı məna haqqında. Müəllifin dili və tipin dili.Elmi üslub. Elmi üslub nədir?

Sözün, yaxud bütöv mətnin ifadə etdiyi mənanın üzdə yox, mətnin dərinliyində gizlədilməsinə mətnaltı məna deyilir. Burada mətnin ifadə etdiyi məna dərhal anlaşılmır. Mətnaltı məna aşağıdakı məqsədlərdən yaranır: Hər hanısa bir…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sözün poetik funksiyası (poetizm). Bədii ifadə vasitələri (məcazlar)

Bədii üslubda sözün əsas işinə, vəzifəsinə sözün poetik funksiyası deyilir. Mətndə poetik funksiya  daşıyan söz və yaxud ifadə isə poetizm adlanır. Sözün poetik funksiyası normativ funksiyasından fərqlənir. Məsələn, soyuq hava…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Bədii üslub. Bədii üslub nədir?

Bədill üslub milli bədii təfəkkürün ifadəsi olub obrazlı, emosional nitq formasıdır. Bədii üslub bədii əsərlərin dilidir. Ədəbi dilin tarixində bədii üslub hər zaman aparıcı olmuşdur, müəyən mərhələlərdə isə bütövlükdə ədəbi…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları.

Azərbaycan ədəbi dili funksional üslublar sisteminə malikdir. Həmin üslublar aşağıdakılardır: Bədii üslub Elmi üslub Publisistik üslub Məişət üslubu Rəsmi- işgüzar üslub Funksional üslublar mili ictimai təfəkkürümüzün əsas sahələrini əhatə edir….

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Üslub haqqında

Dilin üslublarını, ümumiyyətlə, üslubi imkanlarını öyrənən elməüslubiyyat deyilir. Üslubbiyyatın əsas vahidi üslubdur. Üslub üslubiyyata nisbətən geniş anlayışdır. Üslubiyyat dilçilik terminidir, üslub isə ədəbiyyatda, incəsənətdə və başqa sahərələrdə işlənir.Üslub dil vasirələribdən…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Nitq etiketləri.

Ünsiyyet zamanı müraciət, görüşmə, ayrılma, təbrik və s. ifadə formalarına nitq etiketləri deyilir.  Ünsiyyət prosesi zamanı rtiklərə əməl olunması mədəniyyətin göstəricisi hesab olunur. Nitq etiketlərinin aşağıdakı növləri vardır: Müraciət etiketleri….

Bəyənmək Şərh yoxdur

Natiqlik sənəti

Natiqlik sənəti dedikdə professional fəaliyyət sahəsi başa düşülür, digər bir tərəfdən isə həmin fəaliyyət sahəsindən danışam elm – ritorika nəzərdə tutulur. Nitqi mövcud ədəbi normalara uyğun (düzgün) olmaqla yanaşı, həm…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur