Придаточные цели с союзом so that. Придаточное сравнение с союзами as, if

В придаточном предложении цели с союзом so that могут употребляться модальные глаголы can (could), will (would), а также may (might) и shall (should).  Если сказуемое главного предложения стоит в одном…

10 Bəyənmə No comments

Сослагательное II в придаточных дополнительных после глагола wish хотеть, желать.

В дополнительном придаточном предложении глагола wish для выражения сожаления, неосуществленного желания употребляются следующие формы сослагательного II: форма, совпадающая с Past Indefinite, для выражения действия или состояния, относящегося к настоящему времени…

6 Bəyənmə No comments

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır: adlıq hal – the common case / the nominative case yiyəlik hal – the possessive case/…

129 Bəyənmə No comments

The definite article. Перед нарицательными существительными.

Перед нарицательными существительным, обозначающим конкретный предмет,  о котором даются или выясняются дополнительные сведения. The flat is quite large and comfortable. Where is the book? – Квартира довольно большая и удобная….

7 Bəyənmə No comments

The Noun – İşim

Əşyanın və ya şəxsin adını bildirən əsas nitq hissəsidir. Buraya  təkcə konkret şeylər deyil, əşya və ya şəxsə aid olan mücərrəd sözlər də isim qrupuna daxildir: insanlara və əşyalara xas…

64 Bəyənmə No comments

Morphology, Parts of Speech – nitq hissələri

Qrammatikanın sözlərin formasından, onlara xas olan əlamətlərindən, onların xüsusiyyət-lərindən bəhs edən hussəsinə morfologiya deyilir. Morfologiya eyni bir sözün müxtəlif formalarının əmələ gəlmə üsullarını öyrənir: man (kişi), men (kişilər), man’s (kişinin)…

14 Bəyənmə No comments

Diphthongs. Diftonqlar

[eı]  ”a” before – nge – change? strange? danger ”a’‘ hərfi əsasən açaq hecada: name, same, take, lake, baby note: ate [et] ”ay, ey,ai, ei’‘: say, day, train, rainbow, grey,…

6 Bəyənmə No comments

The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

[i:]  “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;  “e, ea,eo” – tree, see, three, easy, please, people;  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling; [ı]  “y” hərfi…

7 Bəyənmə No comments

Английский язык, текст, активный словарь

MY FRIEND’S FAMILY  My ‘friend’s ‘name is Lavrov. |He ‘lives in Moscow.| His ‘family is ↑not ‘very large.|His ‘wife’s name is Mary |and his ‘childre’s names are ‘Ann and Nick.|…

10 Bəyənmə No comments

Английский язык, имя возраст, местожительство, семья

Имя, Возраст  What’s your name? – Как вас зовут? My name is…. – меня зовут What’s your first name? – Как ваше имя? My first name is…. – Мое имя…

6 Bəyənmə No comments