Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

Əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq köməkçi nitq hissələrinin:  leksik mənası olmur; suallara cavab olmur  ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir; şəkilçi qəbul etmir. Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrinə aid…

315 Bəyənmə 17 Comments

Azərbaycan dili. Zərfin digər nitq hissələrindən fərqi.

Zərflərin bir qismi cümlədəki yerindən asılı olaraq həm isim, həm zərf; həm sifət, həm say, həm zərf; həm qoşma, həm də zərf ola bilir. Bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakəları bilmək…

137 Bəyənmə 7 Comments

Azərbaycan dili , Zərf

Hərəkətin zamanını, tərzini, yerini, miqdarını, səbəbini bildirən əsasa  nitq hissəsi zərf adlanır. Zərflər nəcə? nə cür? nə zaman? haçan? nə vaxt? hara? harada? nə qədər? neçə? niyə?nə üçün? və s….

26 Bəyənmə No comments

Alman dili, Wir lernen Deutsch. Wörter und Wendungen

Fleiβig – прилежный faul- ленивый üben- упражнять(ся), тренировать(ся) die Übung – упражнение, тренировка die Grammatik- грамматика das Wort – слово Слово das Wort употребляется в двух формах множественного числа с разным…

6 Bəyənmə No comments

Немецкий язык, практика произношения

Чтобы лучше запомнить, как пишутся и читаются немецкие буквы в разных словах, вот примеры немецкие личные имена и названия некоторых городов Германии. Обратите внимание на особенности ударения в немецких словах….

7 Bəyənmə No comments

Английский язык, придаточные предложения следствия

Придаточные предложения следствия выражают следствие, вытекающее из содержания главного предложения. Они присоединяются к главному предложению союзами such… that такой, что, so (…) that так что: The children made such a…

10 Bəyənmə 1 Comment

английский язык, сложное дополнение после глаголов

Конструкция ” сложное дополнение после глаголов to want – хотеть, to expect – ожидать, предполагать и выражения should like – хотелось бы. В английском языке существует конструкция называемая сложным дополнением….

6 Bəyənmə No comments

Будущие, Настоящие, Прошедшее время на английском языке

Дорогие Друзья! Сегодня я хочу Вам предоставить очень полезную и интересную тему времена: Будущие, Настоящие, Прошедшее, мне очень помогла эта памятка в изучении, я уверенна Вам она тоже пригодится.Обратите внимания…

6 Bəyənmə No comments

Род и число имен существительных

Ну что же Друзья продолжим наш Английский язык, вот несколько правил и полезной информации. В отличие от русского языка, большинство английских имен существительных не имеют грамматической категории рода, то есть…

11 Bəyənmə No comments

Дни недели и месяца на Английском языке

Дорогие Друзья! Сейчас вместе с Вами я хочу разобрать дни недели и месяца, конечно на Английском языке. Итак начнем: Weekday  Monday – Понедельник Tuesday– Вторник Wednesday – Среда Thursday –…

8 Bəyənmə No comments