[:az]Итальянский язык, название букв и гласные звуки – Suoni vocali[:]

Aa – a[a] Bb – bi [би] Cc – ci [чи ] Dd – di [  ди] Ee – e  [э] Ff – effe [эффэ] Gg – gi [джи] Hh…

31 Bəyənmə No comments

Нужно сделать (-ası). Imiş -повествовательный; Miş – оказывается

Сегодня  мы узнаем, как в азербайджанском языке выражается необходимость,  эквивалентно русскому  «Нужно». Такого рода необходимость передается, помимо слова Lazım, еще и суффиксами -Ası, Əsi – прибавляемых к корню глаголов ….

62 Bəyənmə 1 Comment

The Possessive/Genitive Case of the Noun – İsmin yiyəlik halı

Azərbaycan dilində ismin 6 halı olduğu halda ingilis dilində ismin cəmi 2 halı vardır: adlıq hal – the common case / the nominative case yiyəlik hal – the possessive case/…

214 Bəyənmə No comments

İşgüzar sənədlərin dili.Sənəd dilində rəsmi və qeyri-rəsmi ifadələr. Fərdi üslub.Fərdi üslub nədir?

İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır, ayrı-ayrı vətəndaşlar aid olur. İşgüzar sənədlərə ərizə, tərcümeyi – hal,bildiriş, elan, arayış, protokol, izahat, reklam, etiket, akt, vəkalətnamə və s. aiddir. İşgüzar sənədlər hamı…

129 Bəyənmə 3 Comments

Rəsmi sənədlərin dili

Dövlət, hökumət təşkilatlarının tərib etdiyi və xüsusi qaydada təsdiq olunan sənədlər rəsmi sənədlər adlanır. Rəsmi sənədlərə konstitusiya, qanun, qərar, kodeks, sərəncam, fərman, əmr və s daxildir. Bu sənədləri mütəxəssislər hazırlayır…

52 Bəyənmə No comments

Nitq etiketləri.

Ünsiyyet zamanı müraciət, görüşmə, ayrılma, təbrik və s. ifadə formalarına nitq etiketləri deyilir.  Ünsiyyət prosesi zamanı rtiklərə əməl olunması mədəniyyətin göstəricisi hesab olunur. Nitq etiketlərinin aşağıdakı növləri vardır: Müraciət etiketleri….

368 Bəyənmə 5 Comments

Natiqlik sənəti

Natiqlik sənəti dedikdə professional fəaliyyət sahəsi başa düşülür, digər bir tərəfdən isə həmin fəaliyyət sahəsindən danışam elm – ritorika nəzərdə tutulur. Nitqi mövcud ədəbi normalara uyğun (düzgün) olmaqla yanaşı, həm…

95 Bəyənmə 2 Comments

Nida. Azərbaycan dili

Danışanın müxtəlif hisslərini sevinc, qorxu, həyəcan, təəccüb, kədər və s. bildirən sözlər nida adlanır. Nidaların leksik və qrammatik mənaları yoxdur. Nidaları mınaca, şərti olaraq, aşağıdakı qruplara bölmək olar: Qorxu, narahatlıq…

143 Bəyənmə 5 Comments

Ədat. Azərbaycan dili

Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsi ədat adlanır. Ədatlar söz və ya cümlələri qüvvətləndirməyə xidmət etdiyi üçün onları işləndiyi cümlədən çıxarsaq, mənada ciddi dəyişiklik baş verməz, həmin…

385 Bəyənmə 18 Comments

Bağlayıcı. Azərbaycan dili

Sadə cümlələrdə həmcins üzvlər, mürəkkəb cümlələrdə onu əmələ gətirən sadə cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsi bağlayıcı adlanır. Bağlayıcılar sintaktik vəzifələrinə görə tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarına bölünür. Tabesizlik bağlayıcıları…

295 Bəyənmə 14 Comments